Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej, w Instytucie Nauk Geologicznych, na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej, w Instytucie

Nauk Geologicznych, na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

Konkurs numer 97.2022.ZHS.WNZKŚ z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Hydrogeologii Stosowanej

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: Nauki o Ziemi i Środowisku

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 21 września 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Posiadanie tytułu magistra inżyniera z zakresu: geologii, inżynierii geologicznej (preferowana specjalność: hydrogeologia i geologia inżynierska).
 2. Posiadanie minimum 3-letniego praktycznego doświadczenia w wykonywaniu i dozorze geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych prac wiertniczych.
 3. Dobra znajomość języka angielskiego (minimum certyfikat B2 i umiejętność prowadzenia zajęć w języku angielskim).
 4. Dobra znajomość języka polskiego potwierdzona dla obcokrajowców certyfikatem na poziomie B2 i umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim.
 5. Udokumentowane udziałów w kursach, szkoleniach, uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii lub geologii inżynierskiej i dozoru geologicznego, wydane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
 6. Dobra znajomość obsługi komputera (MS Windows, MS Office, Geostar, Corel Draw).
 7. Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, norm regulujących postępowania w geologii inżynierskiej, w tym Eurokodu 7.
 8. Udział w opracowywaniu projektów i dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, opinii geotechnicznych.
 9. Posiadanie predyspozycji organizacyjnych  do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych i zajęć terenowych.

Zakres obowiązków:
1. W obszarze badawczym:

 • samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych;
 • nawiązywanie współpracy z naukowcami / badaczami z innych ośrodków naukowych;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych;
 • inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego;

2. W obszarze dydaktycznym:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim;
 • udział w organizacji procesu kształcenia;

3. W obszarze organizacyjnym:

 • aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Hydrogeologii Stosowanej (m.in. uczestnictwo w zebraniach Zakładu, organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 3. Kserokopię dyplomu magistra inżyniera.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy  (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 9. Informację o planowanych w najbliższym okresie publikacjach lub maszynopisy prac niepublikowanych, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „asystent 97.2022.ZHS.WNZKŚ”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym
i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.