Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Muzeum Przyrodniczym Wydziału Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Muzeum Przyrodniczym Wydziału Nauk Biologicznych

 

Konkurs numer 89.2022.MP.WNB z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Muzeum Przyrodnicze

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 4 wrzesień 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 październik 2022 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, uznawany w Polsce.
 2. Zainteresowania badawcze wpisujące się w działalność muzeum przyrodniczego.
 3. Udokumentowany dorobek naukowy w czasopismach indeksowanych na Thomson Scientific Master Journal List, z zakresu zoologii kręgowców (zwłaszcza z herpetologii), w tym ocenianych na co najmniej 100 punktów MNiSW.
 4. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim, a także w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z młodzieżą szkolną.
 5. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.
 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym co najmniej B2.
 7. Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za kandydatem będą:

 1. Doświadczenie w pracy z kolekcjami muzeów przyrodniczych.
 2. Posługiwanie się oprogramowaniem dedykowanym analizie filogenetycznej i statystycznej.
 3. Znajomość technik i zagadnień dotyczących biologii rozwoju kręgowców.
 4. Kierowanie lub udział w realizacji projektów (grantów badawczych).
 5. Naukowa współpraca zagraniczna.
   

Zakres obowiązków:

w obszarze badawczym:

 • indywidualne badania naukowe w zakresie zoologii kręgowców z wykorzystaniem zasobów kolekcji muzeum,
 • udział w zespołowych badaniach w ramach projektów prowadzonych przez Muzeum Przyrodnicze,
 • udział w konferencjach naukowych
 • opieka kuratorska nad częścią kolekcji naukowej Muzeum Przyrodniczego UWr.
   

w obszarze dydaktycznym:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w Muzeum Przyrodniczym i w innych jednostkach WNB,
 • projektowanie i prowadzenie autorskich przedmiotów rozszerzających ofertę dydaktyczną Muzeum Przyrodniczego dla studentów,
 • sprawowanie opieki nad studentami wykonującymi prace dyplomowe i praktyki,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży wszystkich poziomów edukacyjnych w ramach lekcji muzealnych i innych programów edukacyjnych WNB,
 • nadzór merytoryczny nad częścią wystaw muzeum.

w obszarze organizacyjnym:

 • zaangażowanie w prace ciał kolegialnych i komisji w strukturze Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • udział w organizacji wystaw czasowych i innych aktywności Muzeum Przyrodniczego we współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy kandydata).
 3. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy Oświadczenie dot. ms. pracy)
 4. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej ).
 5. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej. W autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
 6. Wykaz publikacji naukowych za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 7. Skan dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 9. Minimum jeden list rekomendacyjny, z zastrzeżeniem, że list ten kierowany jest drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: boguslaw.pawlowski@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata i jest jawny jedynie dla członków Komisji, a kandydat  przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt_89_MP_WNB”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.