Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Konkurs numer 91.2022.CBPPEKE.WPAE

Jednostka organizacyjna: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Dziedzina i dyscyplina: nauki społeczne, nauki prawne

Stanowisko: adiunkt dydaktyczny

Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny etat

Termin składania dokumentów: 3 września 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r.>poz. 574, z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

1. Stopień doktora nauk prawnych (preferowani będą kandydaci legitymujący się stopniem doktora z zakresu prawa prywatnego).

2. Znajomość prawa nowych technologii; prawa i postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem jego informatyzacji; prawa prywatnego międzynarodowego; problematyki dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych w Internecie.

3. Doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie prawa nowych technologii, obsługi prawniczych baz danych, informatyzacji sądownictwa i administracji publicznej oraz prawa prywatnego międzynarodowego (z uwzględnieniem zajęć dydaktycznych w formie wykładów i ćwiczeń, w tym zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych).

4. Biegła znajomość języka polskiego.

5. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (dodatkowy atut będą stanowić znajomość drugiego języka obcego, a także dorobek naukowy obejmujący publikacje obcojęzyczne i inne formy aktywności naukowej o zasięgu międzynarodowym).

 

Szczegółowych informacji udziela prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (e-mail: jacek.golaczynski@uwr.edu.pl).

Zakres obowiązków:

obszar dydaktyczny:

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i w języku angielskim
  z przedmiotów: prawo prywatne międzynarodowe, obsługa prawniczych baz danych, techniki informacji i komunikacji, dostęp do informacji publicznej.
  i ochrona danych osobowych, informatyzacja administracji publicznej, elektroniczny obrót gospodarczy i jego bezpieczeństwo
 2. Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Kierownika Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej.

 

obszar organizacyjny:

 1. Aktywność organizacyjna na Wydziale i w Centrum, wykonywanie pracy organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu, Wydziału i Centrum.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Podanie do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Skan dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy kandydata).
 5. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. ms. pracy)
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Wykaz publikacji naukowych za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

 

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.)”.

Dokumenty należy przesłać na adres praca@uwr.edu.pl do dnia 3 września 2022 r. wpisując temat wiadomości: adiunkt_ 91.CBPPEKE.WPAE

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.