Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) na Wydziale Chemii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) 

na Wydziale Chemii

Konkurs numer 90.2022.ZSO.WCh z dnia 29.07.2022 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii

Stanowisko: asystent (post-doc)

Rodzaj stanowiska: badawcze

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki chemiczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 28.08.2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień-październik 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik 2022 r.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany okres zatrudnienia: 6 miesięcy

Wymiar etatu: pełny

Wynagrodzenie - miesięczne brutto przed podatkami, ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym i innymi pochodnymi około: 7 600,00 PLN

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tytuł projektu: Otwartopowłokowe struktury nanowęglowe: organiczne materiały i narzędzia syntetyczne

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Stępień

W tym projekcie proponujemy stworzenie nowych klas bogatych w węgiel organicznych oligorodników (otwartopowłokowych molekularnych struktur nanowęglowych) oraz zbadanie ich właściwości fizycznych i reaktywności. Zaprojektujemy i zsyntetyzujemy nowe koronoidy, indenoareny, arenochinodimetany i inne układy o otwartej powłoce, zawierające wcześniej niezbadane motywy karbo- i heterocykliczne oraz różnorodnie sfunkcjonalizowane. Układy te będą zoptymalizowane w sposób umożliwiający kontrolę ich podstawowych cech, takich jak stabilność chemiczna, przerwa energetyczna, równowaga singlet-tryplet, aktywność elektrochemiczna, a także ich niekowalencyjna i kowalencyjna samoorganizacja. W tym ostatnim kontekście wykorzystamy zasady dynamicznej chemii kowalencyjnej do opracowania złożonych cząsteczek i materiałów o wysokim stopniu porowatości wewnętrznej i porządku dalekiego zasięgu. Dalsze zastosowania nowych oligorodników i produktów ich samoorganizacji mogą obejmować materiały termochromowe i elektrochromowe, półprzewodniki organiczne i nieliniowe materiały optyczne.

Wymagania wobec kandydata:

  • stopień doktora w zakresie nauk chemicznych lub równoważny,
  • udokumentowane doświadczenie w zakresie syntetycznej chemii organicznej (co najmniej 5 lat) ze szczególnym uwzględnieniem syntezy złożonych związków aromatycznych, w tym zwłaszcza struktur otwartopowłokowych,
  • praktyczna znajomość technik spektroskopowych (NMR, MS, UV-vis) i chromatograficznych,
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy z tekstami naukowymi,
  • doświadczenie w pracy ze studentami.

Zakres obowiązków:  

W obszarze badawczym: realizacja zadań badawczych projektu NCN OPUS 2019/35/B/ST4/00401 – synteza organiczna, badania spektroskopowe, współpraca z partnerami zewnętrznymi, przygotowywanie manuskryptów publikacji, opieka nad doktorantami i studentami.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

     1. Życiorys.
     2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

(https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).

3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.

4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.

(https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).

5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej  dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin

(https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).

6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia i kryterium działalności organizacyjnej. 

7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat. 

8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

9. Ewentualnie inne.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim.

Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl z dopiskiem: „asystent.90.ZSO.WCh”.

Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Projektu: prof. dr hab. Marcin Stępień (adres e-mail: marcin.stepien@uwr.edu.pl)

Dodatkowe informacje

1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.