Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Krystalografii Wydziału Chemii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Krystalografii Wydziału Chemii

Numer 85.2022.ZChF.WCh z dnia 25 lipca 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Krystalografii

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki ścisłe/ nauki chemiczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 5 września 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik 2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki chemiczne.
 2. Posiadać międzynarodowy dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w obszarze badań strukturalnych i krystalografii. Publikacje, w których kandydat jest pierwszym autorem i/lub autorem korespondencyjnym będą istotnym atutem.
 3. Posiadać doświadczenie naukowe (udokumentowane publikacjami i udziałem w konferencjach naukowych) w obszarze syntezy i charakterystyki spektroskopowej i strukturalnej związków organicznych i koordynacyjnych typu gość-gospodarz.
 4. Posiadać duże doświadczenie w monokrystalicznej i proszkowej rentgenografii strukturalnej.
 5. Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej w obszarze krystalografii.
 6. Posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie) co najmniej na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie we współpracy naukowej.
 2. Staże naukowe.
 3. Zaangażowanie w popularyzację nauki.
 4. Umiejętność przygotowania projektu badawczego.

Zakres obowiązków:

obszar badawczy:

Prowadzenie badań naukowych w zakresie chemii supramolekularnej i przygotowanie na ich podstawie publikacji naukowych/wniosków grantowych.

obszar dydaktyczny:

 1. Prowadzenie i udział w opracowaniu nowych zajęć dydaktycznych m.in. z zakresu krystalografii i rentgenografii.
 2. Udział w przygotowaniu uczestników do Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej.

obszar organizacyjny:

Udział w pracach przy organizacji konferencji naukowych, pracach redakcyjnych przy publikacjach naukowych, działalności popularyzującej naukę, w pracach organizacyjnych w ramach Zakładu Krystalografii.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. Życiorys naukowy.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 3. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 4. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf ).
 5. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 6. Wykaz publikacji naukowych (z aktualnymi IF i liczbą cytowań) za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 7. Krótkie omówienie planów dydaktycznych i badawczych.
 8. Odpis (skan) dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 9. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 10. Minimum jeden list rekomendacyjny od samodzielnego pracownika naukowego, z zastrzeżeniem, że list ten kierowany jest drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji, na adres: marcin.stepien@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata i jest jawny jedynie dla członków Komisji.
 11. W przypadku obcokrajowców – certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka polskiego

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „asystent 85.2022.ZChF.WCh”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.