Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko profesora w Zakładzie Biofizyki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko profesora w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Biotechnologii

Konkurs numer 82.2022.ZBiof.WB z dnia 21 lipca 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Biofizyki, Wydział Biotechnologii
Stanowisko: profesor
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki medyczne/inżynieria biomedyczna/nauki biologiczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 21 sierpnia 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa września 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat

 1. Tytułu profesora.
 2. Znaczący dorobek naukowy w obszarze dyscyplin: nauki medyczne/inżynieria biomedyczna/nauki farmaceutyczne/nauki biologiczne.
 3. Duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania naukowe.
 4. Odbyty długoterminowy staż naukowy w badawczej jednostce zagranicznej.
 5. Umiejętność tworzenia i koordynacji pracy zespołu badawczego (udokumentowana w CV).
 6. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć (seminaria, wykłady) oraz opieki nad dyplomantami i doktorantami.
 7. Znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem/certyfikatem (dotyczy cudzoziemców).

Zakres obowiązków

 1. W obszarze badawczym:
  • Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich rezultatów w czasopismach o znaczącym zasięgu.
  • Koordynacja pracy badawczej członków zespołu – pracowników, doktorantów i studentów.
  • Składanie aplikacji w zagranicznych i krajowych konkursach dotyczących finansowania badań naukowych.
 2. W obszarze dydaktycznym:
  • Prowadzenie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z zakresu biofizyki, biochemii, inżynierii białka, biotechnologii, enzymologii.
  • Nadzór nad wolontariuszami i studentami realizującymi prace dyplomowe w zakładzie.
  • Aktywność w zakresie proponowania nowych typów zajęć.
 3. W obszarze organizacyjnym:
  • Kierowanie grupą badawczą.
  • Wywiązywanie się z powierzonych zadań organizacyjnych na rzecz Wydziału Biotechnologii oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lista wymaganych dokumentów na potrzeby konkursu

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego nadanie tytułu profesora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego lub wyjaśnienia ich braku, a także możliwości zażądania przez Przewodniczącego Komisji przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 9. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji () bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 10. W przypadku obcokrajowców – certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka polskiego.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisaćWyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „profesor.82.ZBiof.WB”.

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.