Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Liczba etatów:1

Termin składania dokumentów: 31.08.2022

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 września 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Słowa kluczowe: magister, doktorat, geografia społeczno–ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, ekonomia

Wymagania wobec kandydata:

 1. Stopień naukowy magistra lub doktora z zakresu: geografii społeczno–ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, ekonomii.
 2. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie zagadnień związanych z geografią społeczno-ekonomiczną, rozwojem regionalnym, ekonomią.
 3. Publikacje naukowe z zakresu: geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, ekonomii.
 4. Czynny udział w konferencjach naukowych.
 5. Dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność prowadzenia zajęć w języku angielskim.
 6. Dobra znajomość języka polskiego potwierdzona dla obcokrajowców certyfikatem na poziomie B2 i umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim.
 7. Udokumentowane udziały w kursach, szkoleniach, stażach projektach z zakresu geografii społeczno–ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.
 8. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (środowisko MS Windows, MS Office).
 9. Umiejętność posługiwania się metodami statystycznymi i narzędziami GIS (Geograficzne Systemy Informacji) potwierdzone publikacjami naukowymi.
 10. Predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych i zajęć terenowych.
 11. Inne formy aktywności naukowej, zawodowej oraz aplikacyjnej (stypendia, nagrody).

Podstawowe obowiązki na stanowisku asystenta z podziałem na obszary: (badawczy, dydaktyczny i organizacyjny):

obszar badawczy:

 1. Samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych.
 2. Nawiązywanie współpracy z naukowcami / badaczami z innych ośrodków naukowych.
 3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych.
 4. Inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego.

obszar dydaktyczny:

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim.
 2. Sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi.
 3. Współpraca z Kołem Naukowym kierunku Geografia.
 4. Udział w procesie organizacji procesu kształcenia.

obszar organizacyjny:

 1. Aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej (m.in. uczestnictwo w zebraniach Zakładu, organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.).

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf)
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Wykaz publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac niepublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „asystent.79_ZGSE_IGRR_WNZKŚ”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.