Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta typu post-doc w projekcie SONATA BIS w Centrum Badań Korpusowych i Eksperymentalnych nad Językami Słowiańskimi „Slavicus”

 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta typu post-doc w projekcie SONATA BIS w Centrum Badań Korpusowych i Eksperymentalnych nad Językami Słowiańskimi „Slavicus” na Wydziale Filologicznym

Konkurs numer 81.2022.IDK.CBKiE.WF z dnia 12 lipca 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Inkubator Doskonałości Naukowej Centrum Badań Korpusowych i Eksperymentalnych nad Językami Słowiańskimi „Slavicus”

Stanowisko: adiunkt typu post-doc

Rodzaj stanowiska: badawcze

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: językoznawstwo

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 11 sierpnia 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik - grudzień 2022 r.

Okres zatrudnienia: 48 miesięcy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Wynagrodzenie - roczne wynagrodzenie brutto przed podatkami, ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym i innymi pochodnymi około: 109 548 PLN rocznie (ok. 24 597 Euro).

Oprócz umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, w ramach projektu można uzyskać środki na pokrycie dodatkowych kosztów niezbędnych do realizacji zadań zaplanowanych w projekcie (w ramach dostępnego budżetu).

Kierownik projektu: dr Dorota Klimek-Jankowska (Uniwersytet Wrocławski).

Tytuł projektu: "Od wielojęzycznego korpusu równoległego do mikro-typologii PERFECT w językach bałtyckich i słowiańskich".

Opis projektu: CEL: Kategoria PERFEKT ma zróżnicowaną semantykę w językach świata. Celem tego projektu jest wykorzystanie innowacyjnej metodologii zwanej Eksploracją Przekładów Tekstów Wielojęzycznych we współpracy z naszymi partnerami z Uniwersytetu w Utrechcie do usystematyzowania tego zróżnicowania w językach bałtyckich i słowiańskich poprzez porównanie oryginalnej wersji wybranej powieści i jej tłumaczeń na języki: rosyjski, ukraiński, białoruski, polski, czeski, słowacki, serbski, słoweński, macedoński, bułgarski, litewski i łotewski. Na podstawie badań ilościowych opracujemy statystyki opisowe użycia czasu i aspektu w badanych językach oraz zwizualizujemy je za pomocą techniki obliczeniowej zwanej Skalowaniem Wielowymiarowym, która generuje mapy składające się z setek danych powiązanych z kontekstami użycia badanych konstrukcji w poszczególnych językach. Naszym drugim celem jest wykorzystanie metodologii Eksploracji Przekładów Tekstów Wielojęzycznych i Wielowymiarowego Skalowania do weryfikacji mikro-typologii Dickey (2000, 2015, 2018, 2020) słowiańskiego aspektu gramatycznego.

Od kandydata wymagane jest:

Wymagania formalne:

 1. Kandydat powinien (i) posiadać stopień naukowy doktora nadany przez instytucję inną niż ta, w której ubiega się o zatrudnienie i/lub (ii) być zatrudniony jako pracownik naukowy w typu post-doc przez co najmniej 10 miesięcy w innej instytucji poza granicami Polski.
 2. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nadany nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem wniosku.
 3. W okresie zatrudnienia w projekcie kandydat nie może otrzymywać wynagrodzenia od innego pracodawcy na podstawie umowy o prace w Polsce lub za granica.

Wymagane kwalifikacje:

 1. Posiadanie stopnia doktora z zakresu językoznawstwa.
 2. Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w badaniach porównawczych nad językami słowiańskimi.
 3. Bycie rodzimym mówcą lub posiadanie udokumentowanej biegłej znajomości co najmniej jednego języka południowo-słowiańskiego.
 4. Posiadanie bardzo dobrego (udokumentowanego) dorobku publikacyjnego. Preferowane będą publikacje, które ukazały się w renomowanych czasopismach międzynarodowych.
 5. Biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca płynną komunikację w działalności naukowej (w tym udział w konferencjach i spotkaniach) oraz publikowanie artykułów naukowych.
 6. Posiadanie doświadczenia w pracy w projektach badawczych (najlepiej w międzynarodowej, interdyscyplinarnej grupie badawczej).

Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe:

 1. Doświadczenie w stosowaniu metod ilościowych oraz metod elicytowania danych stosowanych w językoznawstwie.
 2. Doświadczenie w stosowaniu metod korpusowych w badaniach językoznawczych.

Osoba, która zostanie zatrudniona na stanowisku badawczym w Centrum Badań Korpusowych i Eksperymentalnych nad Językami Słowiańskimi "Slavicus" w ramach projektu Sonata BIS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, będzie miała następujący zakres zadań:

Zakres obowiązków badawczych:

 1. Współpraca z kierownikiem projektu i pozostałymi członkami zespołu w procesie tworzenia wielojęzycznej bazy danych w ramach planowanego badania z wykorzystaniem metody Eksploracji Przekładów Tekstów Wielojęzycznych oraz wizualizacji wyników przy użyciu metody Wielowymiarowego Skalowania.
 2. Analiza danych z grupy języków południowo-słowiańskich (w tym wizualizacja danych, konsultacje z rodzimymi użytkownikami języka) oraz współpraca z całym zespołem przy konsolidacji wyników analizy i wizualizacji danych dla wszystkich języków słowiańskich i bałtyckich badanych w ramach projektu w celu opracowania kompleksowej mikro-typologii semantycznej kategorii PERFEKT oraz aspektu dokonanego i niedokonanego.
 3. Opracowanie formalnych modeli zaobserwowanych wzorców zmienności oraz planowanie, projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów weryfikujących proponowane teorie we współpracy z całym zespołem projektowym.
 4. Publikowanie artykułów naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych oraz prezentowanie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Zakres obowiązków organizacyjnych:

 1. Pomoc w organizowaniu spotkań eksperckich.
 2. Pomoc w tworzeniu i redagowaniu strony internetowej projektu oraz w innych działaniach popularyzujących działania i rezultaty projektu.
 3. Pomoc w zarządzaniu doktorantami uczestniczącymi w projekcie.
 4. Prace redakcyjne.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys w języku angielskim zawierający między innymi listę prezentacji konferencyjne, informacje o udziale w projektach badawczych i różnych nagrodach i osiągnięciach związanych z pracą badawczą w zakresie językoznawstwa oraz o osiągnieciach organizacyjnych.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 5. Deklarację, że kandydat, będąc zatrudnionym będzie prowadził badania w dziedzinie językoznawstwa, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż ostatnie 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 9. Wskazanie nazwisk co najmniej dwóch uczonych gotowych przesłać referencje.

Przesłane dokumenty powinny być przedłożone w języku angielskim. 

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt_81.IDK.CBKiE.WF”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.