Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (na zastępstwo) w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: starszy wykładowca

Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Liczba etatów:1 (na zastępstwo)

Zatrudnienie na czas określony: od 1 października 2022 do 30 września 2024 roku

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2022

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 września 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Słowa kluczowe: doktorat, geografia społeczno–ekonomiczna, geografia turystyczna, geografia regionalna

Wymagania wobec kandydata:

 1. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie: geografia. 
 2. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie zagadnień związanych z geografią turystyczną gospodarką turystyczną z elementami rekreacji.
 3. Publikacje naukowe z zakresu: geografii turystycznej, regionalnej.
 4. Mile widziane publikacje popularyzujące turystykę.
 5. Czynny udział w konferencjach naukowych.
 6. Dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność prowadzenia zajęć w języku angielskim poparta wieloletnim doświadczeniem prowadzenia zajęć na poziomie uniwersyteckim.
 7. Bardzo dobra znajomość języka polskiego potwierdzona dla obcokrajowców certyfikatem na poziomie B2 i umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim na poziomie uniwersyteckim.
 8. Co najmniej 3-letni staż pracy dydaktycznej na uczelni wyższej, z doświadczeniem w szczególności w zakresie przedmiotów związanych z geografią turystyczną.
 9. Udokumentowana współpraca z organizacjami i podmiotami funkcjonującymi na rynku turystycznym.
 10. Doświadczenie praktyczne, potwierdzone stosownymi dokumentami, związane z działalnością gospodarczą na rynku turystycznym
 11. Udokumentowane udziały w kursach, szkoleniach, stażach projektach z zakresu geografii turystycznej.
 12. Doświadczenie i predyspozycje organizacyjne do realizacji zajęć terenowych.
 13. Doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych.
 14. Dobra znajomość obsługi komputera (środowisko MS Windows, MS Office).
 15. Predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych.
 16. Inne formy aktywności naukowej, zawodowej.

Podstawowe obowiązki na stanowisku adiunkta z podziałem na obszary:

Zakres obowiązków w obszarze badawczym:

 1. Współudział w badaniach naukowych prowadzonych w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki.
 2. Inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego.

Zakres obowiązków w obszarze dydaktycznym:

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim kameralnych oraz terenowych.
 2. Sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi.
 3. Udział w procesie organizacji procesu kształcenia.

Zakres obowiązków w obszarze organizacyjnym:

Aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki (m. in. organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.).

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf)
 5. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych i naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.
 6. Wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 7. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac niepublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „starszy wykładowca.80.ZGRT.IGRR.WNZKŚ”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.