Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w Centrum Badań nad Światem Antycznym

Konkurs numer 77.2022.CBSA.WNHiP z dnia 01.07.2022

Jednostka organizacyjna: Centrum Badań nad Światem Antycznym
Stanowisko: badawcze
Rodzaj stanowiska: adiunkt (post-doc)
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: historia
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wynagrodzenie: 7600 zł brutto miesięcznie
Termin składania dokumentów: 30 września 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:  listopad 2022 r.
Przewidywany okres zatrudnienia: 48 miesięcy

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie: w ramach projektu NCN Opus „Inskrypcje w kontekście architektonicznym i przestrzennym na przykładzie greckich sanktuariów w Grecji centralnej, na Peloponezie i na wyspach Morza Egejskiego”.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Stopnień doktora w zakresie historii starożytnej, filologii klasycznej lub archeologii.
 2. Kandydat posiadający więcej niż jeden stopień doktorski może wziąć udział w konkursie, jeśli uzyskał swój pierwszy stopień doktora nie wcześniej niż w 2015 r.
 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 4. Dobra znajomość języka greckiego.
 5. Dodatkowo brane będzie pod uwagę doświadczenie w pracy z materiałem epigraficznym.
 6. Spełnienie ogólnych kryteriów sformułowanych przez NCN dla osób zatrudnianych na stanowisku post-doc w projekcie Maestro (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 44/2016 z dnia 11 maja 2016 r.).

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie badań nad inskrypcjami z wyspy Kos. Celem projektu jest przebadanie inskrypcji w kontekście topograficznym, wpływu zwyczaju epigraficznego na lokalną topografię i wpływu ukształtowania terenu na zwyczaj publikowania uchwał w greckich sanktuariach.
 2. Redakcja tomu pokonferencyjnego (wraz z Kierownikiem projektu) i napisanie artykułu do niniejszego tomu.
 3. Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach.
 4. Publikacja co najmniej dwóch artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Opis szczegółowy: Opis projektu NCN Opus „Inskrypcje w kontekście architektonicznym i przestrzennym na przykładzie greckich sanktuariów w Grecji centralnej, na Peloponezie i na wyspach Morza Egejskiego” znaleźć można na stronie Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-15okipi34a/streszczenia/538966-pl.pdf).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 3. Skan dyplomu doktorskiego lub dokument poświadczający datę otrzymania dyplomu.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych badań i osiągnięć naukowych (do 500 słów).
 7. Lista 10 najważniejszych publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Lista wystąpień konferencyjnych za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 9. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącej Komisji (na adres Dr Dominiki Grzesik, ), bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 10. Informacje o znajomości języków obcych.

Przewodnicząca Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Dodatkowe informacje można uzyskać od dr Dominiki Grzesik ().

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres , wpisując temat wiadomości „post-doc.CBSA.WNHP”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.