Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej - Centrum Meta-Badań

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w Inkubatorze Doskonałości Naukowej - Centrum Meta-Badań
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs numer 69.2022.IDUB.WNHP z dnia 28 czerwca 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Stanowisko: asystent
Rodzaj stanowiska: badawcze
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, żywienie niemowląt, statystyka
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 31 lipca 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik 2022 r.
Okres zatrudnienia: 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12.2025

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest (opis szczegółowy poniżej):

 1. Stopień magistra
 2. Praktyczna wiedza na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz
 3. Inicjatywa i skuteczność w zdobywaniu grantów
 4. Biegła znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków:

Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu Inkubatora Doskonałości Naukowej – Centrum Meta Badań

Opis szczegółowy stanowiska asystenta w Centrum Meta-Badań

Nowopowstałe Centrum Meta-Badań na Uniwersytecie Wrocławskim, kierowane przez dr Bartosza Helfera, obecnie poszukuje pełnoetatowego badacza po doktoracie.

Centrum Meta-Badań prowadzi naukę na światowym poziomie (zobacz nasze ostatnie publikacje w najlepszych czasopismach medycznych) w zakresie syntezy i oceny dowodów naukowych w wielu dyscyplinach (szczególnie nauki medyczne i o zdrowiu, żywienie niemowląt, zdrowie psychiczne), a obecnie koncentruje się na badaniach klinicznych preparatów do początkowego żywienia niemowląt.

Idealny kandydat posiada praktyczną wiedzę na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz oraz jest gotowy do poznawania najnowszych metod w tej dziedzinie (np. oceny ryzyka stronniczości, konfliktu interesów, wyzwań specyficznych dla badań klinicznych w zaniedbanych dziedzinach) oraz do pomocy w rozwoju nowych narzędzi (np. wykrywanie nierzetelności naukowej).

Spodziewamy się wysokiego poziomu zaangażowania i wkładu w realizowane projekty w ramach Centrum (każdy post-doc będzie bezpośrednio odpowiedzialny za co najmniej jeden realizowany projekt, niektóre z obecnych projektów koncentrują się na ocenie badań klinicznych preparatów dla niemowląt, transmisji SARS-CoV2 lub jej wpływu na zdrowie psychiczne, przeglądach Cochrane dotyczących leczenia schizofrenii, kryzysie replikowalności w psychologii), jednocześnie współtworząc pozostałe projekty. Zatrudnieni naukowcy będą również zachęcani do opracowania własnego programu badań. Oczekujemy również, że będą ubiegać się o dodatkowe fundusze.

Codzienne kluczowe zadania badawcze dla tych stanowisk odpowiadają etapom procesu syntezy dowodów naukowych i obejmują: przeszukiwanie literatury naukowej, selekcję badań, ekstrakcję danych, ocenę danych i jakości badań, analizę danych i pisanie rękopisów badawczych do publikacji. Jest to stanowisko badawcze, bez obowiązków dydaktycznych.

Przyjmujemy zgłoszenia od kandydatów z magistrem (w tym ostatnio uzyskanymi) z dowolnej pokrewnej dyscypliny, w szczególności, ale nie ograniczając się do: statystyki, epidemiologii, zdrowia publicznego, praktyki opartej na dowodach naukowych (np. położnictwa, fizjoterapii, innych zawodów medycznych), metod badawczych, syntezy dowodów, psychologii, medycyny, zdrowia psychicznego, żywienia, etyki badań itp.

Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie w najwyższej stawce dopuszczonej przez NCN dla stanowisk post-doc, która obecnie kształtuje się na poziomie 120 000 zł rocznie (wraz z podatkami i pełnymi kosztami pracodawcy), co zazwyczaj przekłada się na około 6000 zł miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkowo oferujemy doskonałe możliwości rozwoju naukowego, w tym mentoring, w pełni refundowany udział w konferencjach naukowych, kursach specjalistycznych oraz udział w dużej międzynarodowej sieci współpracowników z czołowych instytucji naukowych na całym świecie (Cochrane, Imperial College London, TUM Monachium, University of Colorado i inne).

W przypadku nieformalnych pytań dotyczących oferty zatrudnienia prosimy o kontakt z dr Helferem pod adresem . Data rozpoczęcia pracy naukowej jest oczekiwana jak najszybciej po wygaśnięciu tego ogłoszenia. Centrum Meta-Badań mieści się w samym centrum Wrocławia przy ulicy Szajnochy 7/9.

Lista wymaganych dokumentów na potrzeby konkursu:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego magistra.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego lub wyjaśnienia ich braku.
 9. Podanie o przyjęcie do pracy skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „asystent.69.IDUB.WNHP”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.