Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Wydziału Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Wydziału Nauk Biologicznych

Konkurs nr 67.2022.ZFD.WNB

Jednostka organizacyjna: Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: nauki biologiczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 24 lipca 2022

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 września 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Wymagania wobec kandydata:

 1. Tytuł magistra mikrobiologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych.
 2. Znajomość technik badawczych z zakresu mikrobiologii, biotechnologii i biologii molekularnej m.in. badanie działania związków aktywnych biologicznie- określanie ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej, cytotoksyczności (dobrze widziana praca z liniami komórkowymi), mutagenności, hemolizy, zdolności do kompleksowania DNA, a także badanie procesów adhezji, przeżywalności i eradykacji biofilmów oraz znajomość metod izolacji i rozdziału elektroforetycznego kwasów nukleinowych,metod mikroskopii (m.in. fluorescencyjnej –
 3. Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje z listy Ministerialnej A oraz udział w konferencjach).
 4. Znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych w szkole wyższej z uwzględnieniem technik stosowanych w mikrobiologii i biotechnologii.
 6. Dodatkowym atutem będą odbyte staże naukowe i szkolenia, kursy w celu nabycia nowych umiejętności w pracy zawodowej oraz udział w realizacji grantów badawczych (finansowanych ze źródeł zewnętrznych) jako wykonawca lub kierownik.
 7. Po zatrudnieniu kandydat będzie prowadził badania w dyscyplinie nauki biologiczne.

Zakres obowiązków w obszarze:

1. badawczym:
• prowadzenie badań eksperymentalnych realizowanych w Zakładzie z następujących tematów: określanie biologicznej aktywności czwartorzędowych soli amoniowych o różnej strukturze chemicznej wobec mikroorganizmów różniących się budową osłon komórkowych i ich interakcje z DNA; badanie mechanizmów działania kationowych surfaktantów na komórki drobnoustrojów; badanie mechanizmów oporności mikroorganizmów na czwartorzędowe sole amoniowe,
• śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
• przygotowywanie publikacji naukowych,
• aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

2. dydaktycznym:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych z z uwzględnieniem technik stosowanych w mikrobiologii i biotechnologii – m.in. Metody w mikrobiologii – preparatyka, Techniki laboratoryjne dla mikrobiologów,
• nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie.

3. organizacyjnym:
• działalność na rzecz upowszechniania nauki w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz Nocy Biologów,
• udział w tworzeniu nowych przedmiotów i programów studiów.

W zakresie umiędzynarodowienia:
• Udział w międzynarodowych konferencjach.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf)
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Wykaz publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „asystent.67.ZFD.WNB”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

        7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.