Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisku adiunkta typu post-doc w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc)
w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej
na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

 

Konkurs nr 55.2022.ZGSE.WNZKS z dnia 15.06.2022 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Stanowisko: adiunkt (post-doc)
Rodzaj stanowiska: badawcze
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Liczba etatów: 1
Termin składania dokumentów: 15.07.2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec-sierpień 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: lipiec-sierpień 2022 r.
Wymiar etatu i rodzaj zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
Przewidywany okres zatrudnienia: lipiec/sierpień 2022 – styczeń 2025
Orientacyjne wynagrodzenie miesięczne: 7296zł brutto – 7864zł brutto

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt OPUS nr 2021/41/B/HS4/01407 pt. „Długofalowość procesów suburbanizacji wokół dużych miast Polski (histsuburb.pl)”

Jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk społeczno-ekonomicznych są procesy suburbanizacji zachodzące współcześnie w otoczeniu dużych miast w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Zmiany zachodzące w strefach podmiejskich są przedmiotem badań naukowców, rozważań planistów i władz lokalnych, są też tematem doniesień medialnych. Suburbanizacja w tym projekcie rozumiana jest jako etap rozwoju miast i występuje wtedy, gdy obszary podmiejskie rozrastają się kosztem centrum miasta, co wynika z rozlewania się miasta na jego otoczenie. Jednym z zamierzeń projektu jest zwrócenie uwagi na fakt, że tak naprawdę procesy suburbanizacji w Polsce nie są niczym nowym. Rozwój przedmieść jest bowiem zjawiskiem typowym w zasadzie dla każdego etapu rozwoju dużych miast, a więc początków tego procesu należy szukać znacznie wcześniej niż w latach 90. XX w., w dobie przemysłowej czy nawet w średniowieczu.

Głównym celem projektu jest identyfikacja procesów suburbanizacji wokół dużych miast w Polsce od początków XIX w. do końca lat 80. XX w. Wspomniany okres utożsamiany jest jako etap wstępny dla procesów suburbanizacji występujących współcześnie, a zainicjowanych wraz z transformacją polityczną i społeczno-gospodarczą po 1989 r. Założono, że współczesne przemiany zachodzące wokół dużych miast Polski, wkroczyły na obszar stref podmiejskich różniących się pierwotną strukturą sieci osadniczej oraz stopniem zaawansowania procesów suburbanizacji we wcześniejszych okresach. Zakres czasowy projektu został podzielony na pięć okresów, obejmujących lata: [1] 1800-1841, [2] 1842-1880, [3] 1880-1918, [4] 1918-1945, [5] 1945-1989. Tak wyznaczone okresy mają w zamyśle odpowiadać zaawansowaniu procesów urbanizacji oraz kolejnym krokom milowym w zakresie rozwoju środków transportu, które są głównym motorem napędowym dla przemian społeczno-ekonomicznych.

W tym miejscu można byłoby zadać sobie pytanie, co nowego wnosi ten projekt. W aspekcie naukowym pozwala on lepiej zrozumieć długofalowość i skutki przestrzenne suburbanizacji w otoczeniu dużych miast, a także istotę tego procesu. Jest to na tyle ważne, że przyglądając się żywiołowości, dynamice i skali przeobrażeń zachodzących w strefach podmiejskich nie sposób oprzeć się wrażeniu, że proces ten wymknął się spod kontroli. W ramach badań zamierzamy się jednak zastanowić, na ile procesy suburbanizacji zachodzące współcześnie są podobne do przeobrażeń, jakim strefy podmiejskie podlegały już wcześniej (przed 1989 r.), a jednocześnie, czy zrozumienie tych procesów i ich skutków może stanowić remedium na rozwój przestrzenny suburbiów obecnie, w tym na ograniczenie chaosu przestrzennego w strefie podmiejskiej.

Jednym z efektów projektu ma być strona internetowa (histsuburb.pl), która będzie zawierać najważniejsze informacje na temat projektu, wyników badań oraz stanowić będzie platformę wymiany dla osób zajmujących się problematyką suburbanizacji i stref podmiejskich. Planowany jest też cykl webinariów o charakterze popularno-naukowym, w trakcie których będą prezentowane wyniki badań realizowanych w trakcie projektu. Wydaje się również, że nasze badania będą stanowiły punkt wyjścia do dalszych analiz nad rozwojem stref podmiejskich, chociażby przez złożenie wniosku o projekt w międzynarodowym zespole badawczym, którego przedmiotem byłoby zjawisko suburbanizacji i jej skutki przestrzenne rozpatrywane w ujęciu historycznym w całym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Zakres obowiązków:

 1. W zakresie badawczym:
  · analizy dokumentów planistycznych
  · prace konceptualne
  · badania terenowe
  · analizy przestrzenne
  · analizy geostatystyczne (GIS)
  · analizy morfologiczne
  · analizy danych statystycznych
 2. W zakresie organizacyjnym:
  · przygotowanie publikacji naukowych
  · prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych
  · uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego

Od kandydata wymagane jest:

 1. Stopień naukowy doktora w zakresie architektury i urbanistyki.
 2. Wykształcenie w zakresie planowania przestrzennego.
 3. Minimum jedna publikacja w czasopiśmie o znaczeniu międzynarodowym (z listy JCR).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia i kryterium działalności organizacyjnej.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres:  z dopiskiem: „post-doc.55.2022.ZGSE.WNZKS”.

Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Projektu dr hab. Robert Szmytkie, adres e-mail: .

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.