Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta na zastępstwo w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na zastępstwo w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki

Wydziału Nauk Biologicznych

 

Konkurs numer 65.2022.ZGFK.WNB

Jednostka organizacyjna: Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki

Stanowisko: adiunkt na zastępstwo

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 08.07.2022

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 września 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

 

Wymagania wobec kandydata:

 1. Stopień doktora w zakresie nauk biologicznych.
 2. Doświadczenie w pracy badawczej z zakresu genetyki i biologii molekularnej drożdży Saccharomyces cerevisiae i/lub roślin.
 3. Umiejętność i znajomość metod stosowanych w genetyce, biologii molekularnej oraz bioinformatyce (np. izolacja RNA/DNA/białek, Western blotting, klonowanie, elektroforeza kwasów nukleinowych, mikroskopia fluorescencyjna, PCR i Real-Time PCR, mutageneza, cytometria przepływowa, znajomość programów do analizy danych z sekwencjonowania genomów, np. Geneious, RepeatExplorer, a także znajomość programu Linux oraz języków programowania Python, R).
 4. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych w szkole wyższej.
 5. Udział w realizacji grantów badawczych jako wykonawca i/lub kierownik.
 6. Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, prezentacjami wyników badań na konferencjach naukowych oraz stypendiami.
 7. Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.
 8. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków w obszarze:

1. badawczym:
      •    prowadzenie badań eksperymentalnych z następujących tematów: heterologiczna ekspresja i charakterystyka funkcjonalna genów  roślinnych w komórkach drożdży, analizy bioinformatyczne danych z mapowania lokalizacji nukleosomów w chromatynie, charakterystyka sekwencji repetytywnego DNA w genomach wybranych gatunków traw,
      •    śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
      •    przygotowywanie publikacji naukowych,
      •    aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
2. dydaktycznym:
      •    prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu genetyki, genetyki molekularnej, inżynierii genetycznej, tj. Molecular cytogenetics,  Techniki PCR lub Techniki badawcze w biologii eksperymentalnej (techniki genetyczne), Genetyka molekularna,
      •    nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie,
3. organizacyjnym:
      •    działalność na rzecz upowszechniania nauki w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Fascination of Plants Day oraz Nocy Biologów,
      •    opieka nad praktykantami,
      •    udział w tworzeniu nowych przedmiotów i programów studiów.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf)
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Wykaz publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.65.ZGFK.WNB”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.