Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Konkurs numer 64.2022.SPNJO z dnia 3 czerwca 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Stanowisko: lektor języka włoskiego
Rodzaj stanowiska: dydaktyczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 3 lipca 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 lipca 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Stopień zawodowy magistra filologii włoskiej.
 2. Udokumentowane w życiorysie zawodowym co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole średniej lub uczelni wyższej.
 3. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców poświadczona certyfikatem).
 4. Umiejętność wykorzystania nowoczesnych narzędzi w nauczaniu języka obcego.
 5. Zaangażowanie i predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela.
 6. Dyspozycyjność.
 7. Zdolności interpersonalne i organizacyjne.

Zakres obowiązków:

 1. W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie lektoratu języka włoskiego na różnych poziomach zaawansowania (A1-B2+), prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem lektoratu.
 2. W obszarze organizacyjnym: zaangażowanie w prace organizacyjne jednostki i Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestnictwo w zebraniach pracowników.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra filologii włoskiej.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 6. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 7. Certyfikat poświadczający biegłą znajomość języka polskiego (wymóg dotyczy obcokrajowców).

W życiorysie należy dopisaćWyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości:
lektor.64.SPNJO”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.