Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii
na Wydziale Nauk Społecznych

Konkurs numer 53.2022.ZFW.WNS z dnia 31 maja 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki humanistyczne, filozofia
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 30 czerwca 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 październik 2022 r.
Okres zatrudnienia: 24 miesiące

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.
 2. Preferowane obszary badawczo-dydaktyczne: filozofia współczesna, zwłaszcza nurty i przedstawiciele związani z „filozofią kontynentalną”; filozofia hermeneutyczna; myśl postmodernistyczna; szeroko pojmowana filozofia egzystencji; problematyka związana z metodologią nauk humanistycznych.
 3. Predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego.
 4. Sprecyzowane plany naukowe, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.
 5. Znaczący dorobek naukowy, w tym publikacje anglojęzyczne, wpisujące się w plany badawcze zakładu, do którego kandydat ma być przyjęty.
 6. Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi.
 7. Uczestnictwo w projektach badawczych, zarówno jako kierownik, jak i jako uczestnik/wykonawca.
 8. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie samodzielnych zajęć (proseminaria, konwersatoria, warsztaty).
 9. Zdolność do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.
 10. Działalność na rzecz upowszechniania filozofii poza środowiskiem uniwersyteckim.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie badań naukowych.
 2. Przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach.
 3. Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze.
 4. Aplikowanie o zagraniczne stypendia naukowe.
 5. Prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia oraz studentami Szkoły Doktorskiej (również w języku angielskim).
 6. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Lista wymaganych dokumentów na potrzeby konkursu:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie filozofii.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata kryteriów, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Dołączenie do przedstawianej dokumentacji w postaci elektronicznych wersji dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego.
 9. Dwa listów rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres: ) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 10. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisaćWyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.53.ZWF.WNS”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.