Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu w Instytucie Pedagogiki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko profesora Uniwersytetu w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Konkurs numer 45.2022.IP.WNHiP z dnia 27 maja 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Pedagogiki

Stanowisko: profesor Uniwersytetu

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki społeczne, pedagogika

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 26 czerwca 2022 r.  

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Od kandydata wymagane jest:

 1. Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.
 2. Biegła znajomość dwóch języków obcych spośród: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, rumuńskiego, ewentualnie włoskiego lub czeskiego. Powyższe wiąże się z koniecznością udziału w badaniach nad historią edukacji na  Kresach Wschodnich oraz ze współpracą naukowo-badawczą z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
 3. Opublikowanie w okresie 2018-2021/2022 co najmniej dwóch monografii (autorskich lub współautorskich) oraz co najmniej sześciu artykułów naukowych przypisanych do dyscypliny naukowej pedagogika i/lub w części historia, opublikowanych w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych.
 4. Znajomość problematyki i prowadzenie badań naukowych, uwzględniających przede wszystkim dzieje Kresów Wschodnich w kontekście oświatowym, społeczno-kulturowo-politycznym, religijnym czy regionalnym.
 5. Odbyte staże naukowe w uczelniach zagranicznych, zwłaszcza na Litwie, w Ukrainie, w Czechach lub Rumunii.
 6. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych lub realizację zespołowych projektów badawczych lub edukacyjnych poświadczone kierowaniem lub udziałem w projekcie zagranicznym lub krajowym, finansowanym ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych (m.in. MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP).
 7. Doświadczenie w tworzeniu materiałów dydaktycznych, zwłaszcza materiałów źródłowych w zakresie historii edukacji.
 8. Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu historii edukacji. W przypadku kandydatów spoza Polski wymagana jest czynna znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 9. Udokumentowana aktywność w zakresie promowania osiągnięć naukowo-badawczych.
 10. Umiejętność obsługi programów i aplikacji komputerowych niezbędnych do pracy naukowo-dydaktycznej.

 

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii edukacji i pedagogiki.
 2. Podejmowanie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych, wynikających z zatrudnienia w Instytucie Pedagogiki UWr oraz na stanowisku profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Aplikowanie o projekty i granty badawcze.
 4. Włączenie się do międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej Zakładu Historii Edukacji.
 5. Inicjowanie nowych  kontaktów naukowo-badawczych z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf)
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf)
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 9. Plany rozwoju naukowego.
 10. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem artur.blazejewski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat/kandydatka, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

 

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „professor Uniwersytetu_IP_WNHiP”.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.