Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na adiunkta (post-doc) w Zakładzie Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii w ramach projektu badawczego OPUS-19

Konkurs na adiunkta (post-doc) w Zakładzie Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii w ramach projektu badawczego OPUS-19

 

konkurs nr 59.2022.ZTGOF.WFA z dnia 24.05.2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych, Instytut Fizyki Teoretycznej

Stanowisko: adiunkt (post-doc)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 23 czerwca 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: nie wcześniej niż 1 lipca 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa na czas określony (12 + 12 miesięcy) 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do aplikowania w konkursie na stanowisko typu PostDoc w ramach projektu badawczego OPUS-19 "Perturbacje kosmologiczne i osobliwości czarnych dziur w kwantyzacji pętlowej" (UMO-2020/37/B/ST2/03604), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Przewiduje się zatrudnienie na okres 12 + 12 miesięcy (z przedłużeniem na drugi rok uwarunkowanym dostępnością funduszy i pozytywną oceną pracy w projekcie), rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lipca 2022 r.

Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych prowadzi wysokiej jakości badania w obszarze m.in. kwantowej grawitacji, w szczególności fenomenologii kwantowej grawitacji, pętlowej grawitacji i kosmologii, jak również w obszarze fal grawitacyjnych. Konkurs jest otwarty dla aplikacji ze wszystkich krajów świata. Uniwersytet Wrocławski silnie wspiera różnorodność i zachęca do aplikowania osoby wzmacniające różnorodność społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. Kandydat musi posiadać stopień doktora (PhD) nie wcześniej niż 7 lat przed datą rozpoczęcia zatrudnienia (okres ten może zostać rozszerzony w przypadku urlopu rodzicielskiego o 18 miesięcy na każde dziecko w obrębie wymienionych 7 lat),w obszarze fizyki teoretycznej o specjalizacji w jednym lub więcej obszarów: ogólna teoria względności, kwantowa mechanika/teoria pola.
 2. Dodatkowo, mile widziane będzie doświadczenie w jak największej liczbie następujących obszarów: kwantyzacja pętlowa w ogólnej teorii względności, teoria czarnych dziur z uwzględnieniem kolapsu grawitacyjnego i promieniowania Hawkinga, metody numeryczne w fizyce, w szczególności obliczenia numeryczne w pętlowej grawitacji/kosmologii, programowanie w C++ (włączając programowanie równoległe).

Zakres obowiązków obejmuje:

W obszarze badawczym:

Do obowiązków osoby wyłonionej w konkursie należeć będzie aktywny udział w badaniach dotyczących wyłaniania się materii kwantowej, perturbacji kosmologicznych w kosmologii pętlowej i zredukowanych teoriach pętlowej grawitacji i opisu czarnych dziur (w w/w modelach).

W obszarze organizacyjnym:

 1. Pomoc w organizowaniu spotkań eksperckich.
 2. Pomoc w tworzeniu i redagowaniu strony internetowej projektu oraz w innych działaniach popularyzujących działania i rezultaty projektu.
 3. Pomoc w zarządzaniu doktorantami uczestniczącymi w projekcie.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. List przewodni.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 4. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 5. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 6. Deklarację co do dyscypliny, w której osoba ubiegająca się o zatrudnienie będzie prowadziła badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 7. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności i wskazujący sposób spełnienia przez kandydata kryteriów konkursowych, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 8. Opis planów badawczych.
 9. Wykaz publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 10. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 11. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów/kandydatki o przekazanie kopii wszystkich publikacji naukowych lub innych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „adiunkt.59. ZTGOF.WFA”.

Dodatkowe informacje:

 1. Zwycięzca konkursu zostanie w otwartej procedurze przeprowadzonej przez trzyosobową komisję.
 2. Wyniki konkursu zostaną upublicznione poprzez publikację na stronie domowej jednostki wykonania projektu badawczego.
 3. Osoba kandydująca nie może być uprzednio zatrudniona na umowę o pracę w jednostce wykonania projektu w okresie co najmniej dwóch lat poprzedzających rozpoczęcia zatrudnienia.
 4. Przez okres zatrudnienia kandydat nie może podjąć pracy w ramach innej umowy o pracę.
 5. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 7. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 8. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 9. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia,  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.