Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta (stażysta post-doc) w Zespole Organicznej Chemii Supramolekularnej na Wydziale Chemii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (stażysta post-doc) w  Zespole Organicznej Chemii Supramolekularnej na Wydziale Chemii

 

Konkurs nr 50.ZChO.WCH z dnia 20.05.2022 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii

Stanowisko: adiunkt (stażysta post-doc)

Rodzaj stanowiska: badawcze

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: chemia supramolekularna/nauki chemiczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 19 czerwca 2022

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec/wrzesień

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik/listopad

Wymiar etatu i rodzaj zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę

Przewidywany okres zatrudnienia: 12 miesięcy

Orientacyjne wynagrodzenie:  ok. 7296 – 7864 PLN brutto miesięcznie

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ku supramolekularnej nanotopologii: w poszukiwaniu nowych motywów do konstrukcji splotów i węzłów molekularnych

Podstawowym celem realizowanego projektu badawczego jest opracowanie strategii syntetycznych prowadzących do nowych ligandów o charakterze subkomponentów do reakcji samoorganizacji molekularnych splotów i węzłów. Ich wykorzystanie umożliwi konstruowanie starannie zaprojektowanych architektur supramolekularnych, ale może także umożliwić powstanie nieoczekiwanych produktów o nowych, ekscytujących właściwościach i funkcjach.

 Od kandydata wymagane jest:

 1. Stopień doktora w zakresie chemii organicznej, makrocyklicznej lub supramolekularnej lub w dziedzinach pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż w 2014 roku.
 2. Osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii organicznej, makrocyklicznej lub supramolekularnej udokumentowane publikacjami recenzowanymi.
 3. Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu wieloetapowych syntez chemicznych, także w warunkach beztlenowych i na skalę miligramów.
 4. Doświadczenie w wykorzystaniu metod analitycznych do charakteryzowania związków organicznych, w tym spektroskopii NMR, spektrometrii mas.
 5. Doświadczenie w opiece nad studentami i (lub) doktorantami.
 6. Mile widziane: doświadczenie w chemii syntetycznej barwników pirolowych oraz krystalografii rentgenowskiej.
 7. Aktywny udział w badaniach naukowych i projektach badawczych, w tym międzynarodowych.
 8. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 9. Publikacje w międzynarodowych renomowanych czasopismach naukowych w ramach dyscypliny nauki chemiczne

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu NCN SONATA BIS w zespole badawczym
 2. Projektowanie i prowadzenie syntez chemicznych; charakteryzacja produktów; badania analityczne
 3. Uczestnictwo w spotkaniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i innych wyjazdach naukowych.
 4. Udział w przygotowywaniu wniosków grantowych.
 5. Nadzór nad studentami i doktorantami

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1. Życiorys.
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie  
   (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia i kryterium działalności organizacyjnej.
7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 19 czerwca 2022 r. tylko w formie elektronicznej na adres: z dopiskiem: adiunkt.50.ZChO.WCH

Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Projektu: dr hab. Bartosz Szyszko (bartosz.szyszko@uwr.edu.pl)

Dodatkowe informacje

1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.