Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) 

w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Konkurs numer 54.2022.CEPTS.WPAE z dnia 16 maja 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Stanowisko: adiunkt (post-doc)
Rodzaj stanowiska: badawcze
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki prawne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Termin składania dokumentów: 15 czerwca 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2022 r.
Przewidywany okres zatrudnienia: 34 miesiące

Zatrudnienie w ramach projektu badawczego „Wpływ czynników prawnych i instytucjonalnych na doświadczenie edukacyjne doktorantów nauk prawnych” kierowanego przez dr Macieja Juzaszka, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zakres obowiązków wynikający z udziału w projekcie:

 1. Zaprojektowanie oraz przeprowadzenie badań fenomenogranicznych doktorantów w Polsce oraz za granicą dotyczących wpływu czynników prawnych i instytucjonalnych na ich doświadczenie edukacyjne.
 2. Analiza otrzymanych danych.
 3. Przygotowanie publikacji oraz wystąpień konferencyjnych w języku angielskim i polskim.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Legitymowanie się (najpóźniej w dniu podpisania umowy) stopniem doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne lub socjologia uzyskanym w oparciu o rozprawę z zakresu socjologii prawa (w momencie złożenia dokumentów o pracę kandydat/ka powinien/na posiadać co najmniej 2 pozytywne recenzje rozprawy doktorskiej z jednej ww. dyscyplin).
 2. Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów socjologicznych dla doktora nauk prawnych lub prawniczych dla doktora socjologii.
 3. Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu socjologii prawa.
 4. Udokumentowane doświadczenie w występowaniu z referatami na zagranicznych konferencjach naukowych.
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie udokumentowana publikacjami w języku angielskim.
 6. Doświadczenie w prowadzeniu empirycznych badań socjologicznych, szczególnie metodami jakościowymi.
 7. Znajomość metodologii badań fenomenograficznych.
 8. Zainteresowanie badaniami nad edukacją.
 9. Umiejętności używania oprogramowania analizy danych jakościowych.
 10. Umiejętność pracy zespołowej.
 11. Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne) w 100%.

 Ograniczenia

Zgodnie z wymogami NCN na stanowisko typu post-doc przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być  przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy  przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Co więcej, NCN wymaga, by kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym  rozprawy doktorskie osoby zatrudnionej na stanowisku post-doca oraz by uzyskała ona stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Szczegółowy życiorys wraz z wykazem publikacji, grantów oraz wystąpień konferencyjnych za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 3. Kopię dokumentu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub 2 pozytywne recenzje rozprawy doktorskiej.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca zatrudnienia).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. 1-2 stronnicowy autoreferat zawierający opis doświadczenia w prowadzeniu jakościowych badań socjologicznych oraz zainteresowań badaniami nad edukacją, jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia i kryterium działalności organizacyjnej.
 7. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (w tym przynajmniej jednej w języku angielskim), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego lub wyjaśnienia ich braku, a także możliwości zażądania przez Przewodniczącego Komisji przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: „post-doc.54.CEPTS.WPAE”.

Szczegółowych informacji udziela kierownik projektu – dr Maciej Juzaszek, mail: .

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną stacjonarnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.