Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych

Konkurs numer 35.2022.ZPPG.WPAE z dnia 12.05.2022 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki prawne

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełen etat

Termin składania dokumentów: 11.06.2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.09.2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zakres obowiązków:

 1. W obszarze badawczym: przygotowywanie i redagowanie tekstów naukowych z zakresu nauk prawnych, czynne i bierne uczestnictwo w konferencjach naukowych, zaangażowanie w prace prowadzone w ramach projektów badawczo-naukowych.
 2. W obszarze dydaktycznym: prowadzenie (w języku polskim i angielskim) wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów na studiach realizowanych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, opracowywanie materiałów dydaktycznych, przygotowywanie sylabusów przedmiotów, opieka nad studenckimi kołami naukowymi, projektami, studentami uczestniczącymi w konkursach.
 3. W obszarze organizacyjnym: zaangażowanie w organizację konferencji i innych przedsięwzięć naukowych, uczestnictwo we współpracy z partnerami zewnętrznymi Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, członkostwo w komisjach i zespołach wydziałowych i uniwersyteckich, pełnienie funkcji kierownika studiów podyplomowych.

Od kandydata na stanowisko adiunkta wymagane jest:

 1. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych. Odpowiedni stopień biegłości językowej może być potwierdzony oświadczeniem kandydata o prowadzeniu takich zajęć w akademickim procesie dydaktycznym, certyfikatem potwierdzającym biegłość językową minimum na poziomie C1 lub równoważnym lub autorstwem artykułów w języku angielskim. W razie niemożności udokumentowania znajomości języka angielskiego w powyższy sposób, kandydat składa oświadczenie o gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim.  
 2. Kandydat powinien legitymować się stopniem doktora nauk prawnych, preferowany jest doktorat z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Powinien specjalizować się w zakresie publicznego prawa gospodarczego oraz posiadać dorobek naukowy w tym zakresie. Kandydat powinien również posiadać dorobek naukowy związany z regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz systemu ochrony zdrowia. Powinien posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminarium w dziedzinie publicznego prawa gospodarczego, w tym także w zakresie prawa zamówień publicznych. Niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego. Wymagane jest doświadczenie w  prowadzeniu zajęć ze studentami w języku angielskim. Kandydat powinien także wykazać się doświadczeniem w pracy organizacyjnej, w tym w zakresie organizacji konferencji naukowych.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne zdobyte w ramach prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych, a także doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zawodów prawniczych (sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik). Cenione będzie również odbycie stażu zagranicznego, a także znajomość drugiego języka obcego oraz obcojęzyczne publikacje. Preferowana jest znajomość jednego z języków iberoromańskich. Atutem będą także opinie o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzone (nie wcześniej niż 6 miesięcy przez ogłoszeniem Konkursu) przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklarację dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 9. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kandydat powinien złożyć oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne - o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego – prof. dr hab. Tadeusz Kocowski, mail:

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres:   wpisując temat wiadomości: „adiunkt ZPPG.INA”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.