Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta lub wykładowcy lub starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta lub wykładowcy lub starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Konkurs numer 48.2022.II.WMI z dnia 11 maja 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki

Stanowisko: asystent lub adiunkt lub wykładowca lub starszy wykładowca

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne (adiunkt lub asystent) lub dydaktyczne (wykładowca, starszy wykładowca)

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: informatyka.

Liczba etatów: 2

Rodzaj umowy: umowa na czas określony (max. 4 lata) z możliwością przedłużenia

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 10 czerwca  2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Tworzymy inspirujące miejsce pracy, stawiamy na jakość prowadzonych badań naukowych oraz dydaktyki. Nasi pracownicy i doktoranci regularnie publikują na najlepszych światowych konferencjach informatycznych. 

Zapewniamy przyjazne środowisko do rozwoju pasji naukowych. Gwarantujemy swobodę wyboru tematyki badań, możliwość ich prowadzenia we współpracy z naszą kadrą lub pracy samodzielnej. Jesteśmy otwarci na kandydatów zajmujących się tematyką badawczą spoza naszych dotychczasowych specjalizacji. Wspieramy naszych pracowników w staraniach o projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. Mamy możliwość pozyskiwania dodatkowego wsparcia  w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Współpracujemy z wieloma firmami z branży IT.

Mamy ambitnych i zdolnych studentów, którzy angażują się w ciekawe projekty i odnoszą sukcesy, również na skalę światową (m.in.  programowanie zespołowe, programowaniu sztucznej inteligencji do gier, budowa łazika marsjańskiego, współpraca naukowa). Prowadzimy studia anglojęzyczne Data Science wspólnie z Instytutem Matematycznym UWr.

Wyróżniamy się elastycznym podejściem do kształtowania oferty dydaktycznej, układanej  przy udziale studentów i współpracujących z nami firm IT. Nasi pracownicy mogą proponować własne wykłady, projekty i seminaria. Zaawansowane przedmioty prowadzimy w niewielkich grupach i umożliwiamy najlepszym studentom udział w badaniach naukowych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574, 583 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zakres obowiązków:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta lub asystenta należeć będzie: prowadzenie badań naukowych, pozyskiwanie środków na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych, zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale i Uniwersytecie.

Do obowiązków wykładowcy/starszego wykładowcy należeć będzie: prowadzenie zajęć dydaktycznych, zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale i Uniwersytecie.

Od kandydata na stanowisko asystenta wymagane jest:

 1. Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie.
 2. Posiadanie otwartego przewodu doktorskiego.
 3. W przypadku, gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona, a jeśli to możliwe, to również recenzje tej pracy.
 4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.

Od kandydata na stanowisko adiunkta wymagane jest:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie informatyki lub matematyki.
 2. Dorobek naukowy opublikowany na bardzo dobrych konferencjach informatycznych.
 3. Wysoka aktywność w staraniach o granty.
 4. Doświadczenie stażu podoktorskiego, trwającego przynajmniej rok, w dobrym zagranicznym ośrodku naukowym lub relewantne doświadczenie w przemyśle wysokich technologii. Kandydaci nie mający takiego doświadczenia muszą wyjaśnić, w składanym podaniu, jakie mają perspektywy uzyskania takiego doświadczenia (w ramach udzielonego przez UWr. bezpłatnego urlopu) i oświadczyć, że przyjmują do wiadomości, że jeżeli w ciągu najdalej dwóch lat od momentu zatrudnienia nie rozpoczną takiego stażu, to będzie to podstawą do negatywnej oceny.
 5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.

Od kandydata na stanowisko wykładowcy/starszego wykładowcy wymagane jest:

 1. Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie.
 2. Znaczne doświadczenie praktyczne i bieżący kontakt z praktycznymi zastosowaniami informatyki.
 3. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.
 4. Kandydaci na stanowisko wykładowcy/starszego wykładowcy powinni również, ale nie muszą, mieć stopień doktora.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 4. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku adiunkta lub wykładowcy/starszego wykładowcy) lub magisterskiego (w przypadku asystenta lub wykładowcy/starszego wykładowcy).
 5. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf)
 6. Deklarację co do dyscypliny (w przypadku asystenta lub adiunkta), w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 7. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 8. W przypadku osób, które były już zatrudnione na stanowisku adiunkta, należy załączyć plan badawczy związany z perspektywą uzyskania habilitacji.
 9. Wykaz publikacji naukowych kandydata.
 10. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (w tym pracy doktorskiej lub jej części), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 11. Spis nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe opinie o kandydacie. Dodatkowe opinie recenzentów będą traktowane jako poufne, tzn. dostępne tylko dla członków Komisji Konkursowej
 12. Dla stanowiska badawczo-dydaktycznego: Co najmniej dwa listy rekomendujące kandydata od uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób spoza Polski, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej na adres prof. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego: bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazani kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt II WMI” (w przypadku adiunkta) lub „asystent II WMI” (w przypadku asystenta) lub „wykładowca lub starszy wykładowca II WMI” (w przypadku wykładowcy lub starszego wykładowcy)

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.