Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Filologii Greckiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

w Zakładzie Filologii Greckiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

 

Konkurs numer 49.2022.ZFG.WF z dnia 10.05.2022 r.

Jednostka organizacyjna:  Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne

Liczba etatów: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 5/6

Termin składania dokumentów: 9 czerwca 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 październik 2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020, poz. 85 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, archeologii lub historii i tytułu magistra filologii klasycznej.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej: udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy dydaktycznej.
 3. Udokumentowany dorobek w zakresie badań nad językoznawstwem historyczno-porównawczym i/lub historią literatury antycznej i/lub archeologią klasyczną i/lub historią świata starożytnego ze szczególnym uwzględnieniem relacji świata greckiego z kulturami starożytnej Azji.
 4. Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym. W przypadku obcokrajowców oświadczenie o znajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym (B2).
 5. Znajomość języka greckiego udokumentowana studiami magisterskimi w zakresie filologii klasycznej.
 6. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktycznym Zakładu Filologii Greckiej oraz potrzebami Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych: zainteresowania badawcze w zakresie literatury i kultury greckiej; doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i popularyzatorskich.

Do obowiązków kandydata będzie należeć:

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
 2. Prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych, czynny udział w konferencjach naukowych, aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe, udział w realizowaniu grantów badawczych, recenzowanie prac naukowych i prac dyplomowych.
 3. Praca w organach kolegialnych uczelni, w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych.
 4. Organizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach naukowych i kulturalnych organizowanych przez Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych i Wydział Filologiczny.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra filologii klasycznej i stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy
  (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 5. Deklarację, co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf.
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 9. Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydowanie na ogłoszone stanowisko.
 10. Podanie o przyjęcie do pracy skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów / kandydatek o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres , wpisując temat wiadomości „asystent ZFG” w terminie do 9 czerwca 2022 r.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.