Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta typu post-doc w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej Instytutu Nauk Geologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta typu post-doc
w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej Instytutu Nauk Geologicznych
na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

Konkurs numer 41.2022.ZPE.WNZKŚ z dnia 9 maja 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Petrologii Eksperymentalnej, Instytut Nauk Geologicznych
Stanowisko: adiunkt typu post-doc
Rodzaj stanowiska: badawcze
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki o Ziemi i środowisku
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wynagrodzenie: 7700 brutto
Termin składania dokumentów: 30 lipca 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 sierpnia 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2023 r.
Okres zatrudnienia: 12 miesięcy

Zatrudnienie: w projekcie badawczym „Nowy model ewolucji niekratonicznego subkontynentalnego płaszcza litosferycznego Ziemi” (Narodowe Centrum Nauki UMO-2021/41/B/ST10/00900, konkurs OPUS 21, nr wewnętrzny UWr 0201/0022/22).
W okresie zatrudnienia post-doc nie może pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Stopień naukowy doktora (uzyskany nie wcześniej niż w 2019 roku w uczelni w Polsce lub za granicą) z zakresu nauk o Ziemi i środowisku w zakresie badań petrologicznych ksenolitów perydotytowych płaszcza Ziemi.
 2. Praktyczna terenowa znajomość obszaru Cameroon Volcanic Line oraz płaskowyżu Adamawa (Afryka).
 3. Znajomość metod badań petrologicznych stosowanych w badaniach skał płaszcza litosferycznego Ziemi.
 4. Autorstwo/współautorstwo publikacji poświęconych ksenolitom płaszcza Ziemi z obszaru CVL i/lub Adamawa w czasopismach z listy Science Citation Index.
 5. Dysponowanie co najmniej dwoma zestawami ksenolitów perydotytowych zebranych z law płaskowyżu Adamawa w miejscach, które nie były dotąd przedmiotem opublikowanych badań; ksenolity te będą stanowić podstawę badań aplikanta w ramach projektu.
 6. Znajomość zasad organizacji pracy w zespołach prowadzących badania petrologiczne ksenolitów perydotytowych płaszcza Ziemi.
 7. Gotowość do prowadzenia prac terenowych na obszarach zaplanowanych w projekcie.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie badań petrologicznych ksenolitów płaszcza Ziemi z obszaru płaskowyżu Adamawa i Cameroon Volcanic Line zgodnie z planem projektu „Nowy model ewolucji niekratonicznego subkontynentalnego płaszcza litosferycznego Ziemi” i przygotowanie artykułu.
 2. Wykonywanie prac organizacyjnych związanych z prowadzeniem badań zaplanowanych w projekcie.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 3. Kopię elektroniczną dokumentu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający krótką charakterystykę zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz wskazujący na spełnienie kryteriów umiędzynarodowienia i działalności organizacyjnej.
 7. Wykaz publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 9. Co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym sporządzoną przez osobę zajmującą się badaniami płaszcza Ziemi, z zastrzeżeniem, że jest ona kierowana drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres ) bez pośrednictwa kandydata i jest jawna jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu.
 10. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisaćWyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres , wpisując temat wiadomości „post-doc.ZPE.WNZKS”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.