Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko post-doc w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej w ramach projektu badawczego „Prawniczy autorytet epistemiczny w Polsce. Dynamika i rozwój w latach 1986-2020” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej w ramach projektu badawczego „Prawniczy autorytet epistemiczny w Polsce. Dynamika i rozwój w latach 1986-2020” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

Konkurs nr 46.2022.CEPTS.WPAE z dnia 04.05.2022 r.

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej

Stanowisko: post-doc

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki prawne lub socjologia prawa

Liczba etatów:1

Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas określony (12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 24 miesiące )

Termin składania dokumentów: 03.06.2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15.06.2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy od 01.07.2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574, 583 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opis zadań:

Udział w projekcie NCN OPUS 2020/37/B/HS5/03709; „Prawniczy autorytet epistemiczny w Polsce. Dynamika i rozwój w latach 1986-2020” kierowanym przez dra Adama Czarnotę, prof. UWr obejmującym:

1.Przeprowadzenie wywiadów narracyjnych oraz case studies z prawnikami (sędziami i byłymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, członkami Krajowej Rady Sądownictwa, osobami pełniącymi funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich) i sprawdzenie:
      a.sposobu, w jaki prawnicy postrzegają swoją wiedzę (czy jest to wiedza stała czy zmienna, zamknięta czy otwarta na dyskusję);
      b.sposobu, w jaki prawnicy postrzegają rolę swojej wiedzy w społeczeństwie (czy wiedza ta pozwala na rozwiązywanie sporów lub podejmowanie lepszych decyzji politycznych);
    c. zagrożeń jakie prawnicy widzą dla tej wiedzy ze strony polityki i innych systemów wiedzy (np. socjologii czy filozofii).
    2.Analizę otrzymanych danych.
    3.Prace redakcyjne.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat/ka:

 1. Legitymowanie się stopniem doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne lub socjologia prawa uzyskanym w oparciu o rozprawę tematycznie obejmującą zagadnienia z obszaru socjologii prawa, teorii i filozofii prawa.
 2. Tytuł zawodowy magistra prawa lub socjologii uzyskany w oparciu o rozprawę tematycznie obejmująca zagadnienia z obszaru socjologii prawa lub teorii i filozofii prawa.
 3. Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów z zakresu socjologii/ socjologii prawa dla dr nauk prawnych lub prawa dla doktora socjologii.
 4. Krytyczne i kreatywne myślenie oraz zdolności analityczne.
 5. Udokumentowany dorobek naukowy z socjologii, teorii i filozofii prawa (publikacje - również w języku obcym – udział w konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych).
 6. Doświadczenie w organizacji krajowych i/ lub międzynarodowych konferencji naukowych.
 7. Doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych z zakresu socjologii, teorii i filozofii prawa.
 8. Umiejętności używania oprogramowania analizy danych jakościowych i prowadzenia stron internetowych.
 9. Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 10. Dyspozycyjność, niezbędna do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w związku z realizacja grantu.
 11. Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne) w 100%.

* Zgodnie z wymogami NCN na stanowisko typu post-doc przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile kandydat może to potwierdzić odpowiednim dokumentem.

Ponadto, zgodnie z regulacjami wprowadzonym przez Radę NCN, w konkursie mogą wziąć udział kobiety, które uzyskały stopień naukowy doktora wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, o ile urodziły bądź przysposobiły dziecko/dzieci. Okres, jaki upłynął od uzyskania stopnia doktora, może zostać przedłużony o 18 miesięcy na każde dziecko.

Kandydaci i kandydatki powinni złożyć:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora UWr.
 2. Życiorys.
 3. List motywacyjny.
 4. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 5. Skan dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 6. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 7. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania,
  a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 8. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności i wskazujący sposób spełnienia przez kandydata kryteriów konkursowych, -odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 9. Spis najważniejszych publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 10. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego; lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 11. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres e-mail prof. Adama Czarnoty: ) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: post-doc.CEPTS.WPAE.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.