Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc 1) w Inkubatorze Doskonałości Naukowej na Wydziale Fizyki i Astronomii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc 1) w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Naukowej – Aktywność Słońca i gwiazd” na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr.

 

Konkurs nr 43.2022.IDN.WFA z dnia 2 maja 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Fizyki i Astronomii
Stanowisko: adiunkt (post-doc)
Rodzaj stanowiska: badawcze
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: astronomia (specjalność: fizyka Słońca)
Liczba etatów: 1
Termin składania dokumentów: 16 czerwca 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 czerwca 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2022 r.
Wymiar etatu i rodzaj zatrudnienia: pełny, umowa o pracę na czas określony
Przewidywany okres zatrudnienia: czas określony do 30.09.2024 r. z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu, tj. do 31.12.2025 r.
Wynagrodzenie: na poziomie 88 000 zł brutto rocznie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Inkubator Doskonałości Naukowej – Aktywność Słońca i Gwiazd działający w ramach Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego poszukuje kandydata na stanowisko typu "post-doc" (adiunkt). Wybrany kandydat będzie zatrudniony na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia i będzie prowadził badania dotyczące fizyki Słońca, w szczególności powiązane z modelowaniem i symulacjami spokojnej i aktywnej atmosfery Słońca i gwiazd. Niniejszy projekt ma na celu rozwijanie grupy badawczej prowadzącej nowoczesne badania naukowe dotyczące aktywności Słońca i gwiazd oraz związanej z tym pogody kosmicznej. W skład zespołu wchodzą doświadczeni oraz młodzi naukowcy, których aktywność koncentruje się na analizie obserwacji zjawisk aktywnych na Słońcu i gwiazdach oraz na wykorzystywaniu zaawansowanych metod obliczeniowych i istniejących kodów numerycznych w celu interpretacji obserwacji i konstrukcji modeli tych zjawisk w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Wykorzystywane dane pochodzą zarówno z obserwatoriów naziemnych, jak i z instrumentów znajdujących się na pokładach satelitów. Wykorzystywane kody numeryczne umożliwiają tworzenie statycznych oraz zależnych od czasu modeli aktywnych struktur słonecznych i gwiazdowych z wykorzystaniem transferu promieniowania w warunkach NLTE w jedno i wielowymiarowych strukturach.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Stopień doktora w zakresie fizyki Słońca, astrofizyki, fizyki kosmicznej, fizyki teoretycznej lub w dziedzinach pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż w 2014 roku.
 2. Osiągnięcia naukowe w dziedzinie heliofizyki lub astrofizyki, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki atmosfer słonecznych i/lub gwiazdowych, udokumentowane publikacjami recenzowanymi. 
 3. Doświadczenie w programowaniu w językach Fortran i IDL (lub Python) oraz znajomość zagadnień związanych z modelowaniem i symulacjami numerycznym. Dobra umiejętność uczenia się nowych języków programowania i tworzenia kodów obliczeniowych.
 4. Znajomość metod i procedur obliczeniowych umożliwiających konstrukcję statycznych i dynamicznych modeli NLTE i RHD atmosfer słonecznych i/lub gwiazdowych. Od kandydata oczekiwana jest również znajomości fizyki atomowej i spektroskopii atomowej. 
 5. Umiejętność łączenia zaawansowanego numerycznego modelowania transportu promieniowania z analizą obserwacji spektralnych aktywności słonecznej i gwiazdowej w zakresie od promieniowania ultrafioletowego do podczerwieni.
 6. Aktywny udział w badaniach naukowych i projektach badawczych, w tym międzynarodowych.
 7. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 
 8. Publikacje w międzynarodowych renomowanych czasopismach naukowych w ramach dyscypliny astronomia.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie badań naukowych w ramach "Inkubatora Doskonałości Naukowej - Aktywność Słońca i gwiazd" w dyscyplinie astronomia.
 2. Praca naukowa z zakresu fizyki Słońca, w szczególności w obszarze numerycznego modelowania zjawisk aktywnych na Słońcu i innych chłodnych gwiazdach z wykorzystaniem dostępnych lub nowo opracowanych kodów numerycznych. Wyniki modelowania będą porównywane z danymi obserwacyjnymi uzyskanymi instrumentami naziemnymi i umieszczonymi na pokładzie sond kosmicznych. Rozwijanie technik inwersji spektralnej stosowanych w analizie obserwacji naziemnych i kosmicznych wykonywanych w wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej. 
 3. Uczestnictwo w spotkaniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i innych wyjazdach naukowych. 
 4. Udział w przygotowywaniu wniosków grantowych.
 5. Silna współpraca międzynarodowa z instytutami i organizacjami naukowymi w  zakresie zagadnień związanych z tematyką badań Centrum Doskonałości Naukowej.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego. 
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia i kryterium działalności organizacyjnej. 
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat wraz z liczbą cytacji (bez autocytacji).  
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 16 czerwca 2022 r. tylko w formie elektronicznej na adres: z dopiskiem: „post-doc 1.IDN.WFA”

Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Inkubatora, dr hab. Arkadiusz Berlickiego ().

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.