Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

ZNAK SPRAWY: SDRUM.2251.1.2022.DM 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH


I.     ZAMAWIAJĄCY 
Uniwersytet Wrocławski 
pl. Uniwersytecki 1 
50-137 Wrocław 
NIP PL: 896-000-54-08 
REGON: 00000-1301 

II.    DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 
Biuro Dyrektora Generalnego 
Uniwersytet Wrocławski 
pl. Uniwersytecki 1 
50-137 Wrocław 
tel. 71/375 23 03
mail: dyrektor.rozwoj@uwr.edu.pl

Osoby wyznaczone do kontaktu: 

Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania Majątku – mgr Damian Mroczyński
Biuro Dyrektora Generalnego – mgr inż. Agnieszka Chodyniecka

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 

„Wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego ZNAK SPRAWY: SDRUM.2251.1.2022.DM”

III.     PODSTAWA PRAWNA 
Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ust. 1 - 4 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. 

IV.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1.    Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy efektywności energetycznej infrastruktury dydaktyczno-badawczej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2.    Zakres zadań w ramach przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: opracowanie analizy efektywności energetycznej infrastruktury dydaktyczno-badawczej Uniwersytetu Wrocławskiego, obejmującej w szczególności:

a)    Analizę diagnostyczną: Polegającą na podjęciu działań zmierzających do  kreślenia potrzeb realizacji założeń wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu w obszarach działalności Uniwersytetu Wrocławskiego oraz jego infrastruktury dydaktyczno-badawczej. W ramach prac nad diagnozą zostaną wykorzystane dane (desk research); analiza SWOT w zakresie proekologicznych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych lub mogących być w przyszłości wykorzystywanych w Uniwersytecie;

b)    Część programowa: opracowanie architektury programowej analizy efektywności. Będzie ona złożona z celów strategicznych i operacyjnych. Zaproponowane zostaną również karty działań strategicznych na priorytetowych ekologicznych kierunkach rozwoju Uczelni, co pozwoli na optymalizację posiadanej infrastruktury lokalowej i  obecnych jak i przyszłych środków finansowych różnego pochodzenia;

c)    Część instytucjonalna: W ramach tego komponentu zostaną wskazane jednostki organizacyjne UWr odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych. Zaproponowane zostaną mechanizmy koordynacji 
i wdrażania zapisów analizy efektywności oraz monitorowania uzyskanych postępów. Stworzony zostanie system wskaźników pozwalający w przystępny 
i transparentny sposób ocenić efekty implementacji analizy efektywności;

d)    Część finansowa: W ramach niniejszego komponentu zostaną określone ramy finansowe. 

3.    Cel Wstępnych Konsultacji Rynkowych:

Głównym celem przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest rozpoznanie najnowszych i dostępnych na rynku rozwiązań oraz możliwości ich dostosowania do potrzeb i wymagań Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach opracowywanej strategii, w szczególności poprzez pozyskanie informacji w zakresie najnowszych, najkorzystniejszych oraz najlepszych rozwiązań technologicznych, prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.

Wstępne konsultacje rynkowe obejmować będą: 
a)    Opracowanie założeń efektywności energetycznej budynków;
b)    Wskazanie założeń metodycznych regulujących wskaźniki renowacji budynków składających się na zasób lokalowy Uniwersytetu Wrocławskiego;
c)    Przedłożenie propozycji dla Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczących rozwiązań technologicznych z zakresu inteligentnych liczników, materiałów o lepszej wydajności i narzędzi cyfrowych przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej przy jednoczesnym ograniczaniu zużycia energii elektrycznej i cieplnej;
d)    Wskazanie propozycji z zakresu wewnętrznych źródeł światła eliminujących w znaczącym stopniu ślad węglowy;
e)    Przedłożenie propozycji w zakresie wytwarzania zielonej energii elektrycznej przez Uniwersytet Wrocławski;
f)    Opracowanie głównych założeń w zakresie stworzenia klastra energetycznego/ spółdzielni z podmiotami zewnętrznymi;
g)    Wskazanie propozycji pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych służących wyeliminowaniu śladu węglowego wypracowywanego przez Uniwersytet Wrocławski.
 
Powyższe przyczyni się do optymalnego opracowania opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji warunków zamówienia oraz istotnych postanowień umowy, w sposób odpowiadający potrzebom Uniwersytetu Wrocławskiego i aktualnym standardom rynkowym.

Doradztwo będzie wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia i nie będzie zakłócało konkurencji i naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości.

W toku wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

V.     WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

1.    Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych” składają:
    prawidłowo wypełnione i podpisane Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych (Załącznik nr 1) oraz wszystkie inne dokumenty (foldery, specyfikacje), które Uczestnicy uznają za istotne, a które zaprezentują potencjał Uczestnika w realizacji opisanych potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego;
    dokument poświadczający należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
2.    Zgłoszenia można składać: 
2.1.    pisemnie na adres wskazany w pkt II; 
2.2.    za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego dokumentu, na adres: dyrektor.rozwoj@uwr.edu.pl
3.    Termin składania zgłoszeń: do 13 maja 2022 r. do godziny 14:00.
4.    Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 
5.    Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do Wstępnych Konsultacji podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w Konsultacjach po wyznaczonym terminie oraz nie spełniają warunków wymaganych w Ogłoszeniu.
6.    Wszelkie pytania dotyczące procedury i przedmiotu Konsultacji należy zgłaszać na adres mailowy podany w rozdziale II.

VI.     ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1.    Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego. 
2.    Warunkiem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego oraz innych wymaganych dokumentów, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 
3.    Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski. Jeśli Uczestnik posługuje się posługuje się innym językiem, winien zapewnić tłumacza.
4.    Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w formie wskazanej w Regulaminie przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych w § 6 pkt 4. 
5.    Termin Konsultacji przewidziany jest od 25 do 29 maja 2022 r. Uczestnicy zostaną powiadomieni osobnym mailem o terminie spotkania.
6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Konsultacji na każdym etapie bez podania przyczyny.
7.    Przystąpienie Uczestnika do Konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie/przetwarzanie przekazywanych informacji w całości lub w części na potrzeby przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku Konsultacji utworów stanowiących przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dzu. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
8.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów uPzp, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
9.    Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
a)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany prze Rektora, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur dotyczących zamówień publicznych decyduje sam jako Administrator;
b)    Administrator wyznaczył osobę pełniąca zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt poprzez adres email: IOD@uwr.edu.pl
c)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przeprowadzeniem wstępnych konsultacji rynkowych oraz w pozostałych przypadkach wskazanych w uPzp;
d)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust.1 uPzp, ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 
e)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku przeprowadzenia postępowania okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postepowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środkówa. pochodzących z UE; 
f)    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne a ich nie podanie uniemożliwi udział we wstępnych konsultacjach rynkowych.  
g)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
h)    posiada Pani/Pan:
    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
    w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wstępnych konsultacji rynkowych; 
    wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
i)    nie przysługuje Pani/Panu: 
    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp;
    obowiązek podania przez Panią/pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPpz, związanym z udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie niezaproszenie do wstępnych konsultacji rynkowych.


Wrocław, 29 kwietnia 2022


Załączniki:
PDFSDRUM.2251.1.2022.DM_Wstępne Konsltacje Rynkowe_Ogłoszenie.pdf (2,79MB)
PDFSDRUM.2251.1.2022.DM_Zał. 1 Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.pdf (429,18KB)
PDFSDRUM.2251.1.2022.DM_Zał. 2 Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.pdf (2,31MB)