Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej w Instytucie Studiów Międzynarodowych.

 

Konkurs nr 33.2022.ZMSEiIE.WNS z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo - dydaktyczne

Obszar działań dydaktycznych: nauki społeczne, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 28 maja 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany okres zatrudnienia: czas określony od 1 października 2022 r. do 30 września 2024 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 

 1. Posiadanie co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse (preferowane) lub Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Nauki o Polityce i Administracji.
 2. Dorobek naukowy z zakresu nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse lub Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Nauki o Polityce i Administracji obejmującą publikację z wykazu czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji i wydawnictw znajdujących się na listach MNiSW i MEiN.
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniem współpracy międzynarodowej, pełnieniem funkcji wymagającej znajomości języka angielskiego lub potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.
 4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.
 5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności naukowej i uczestnictwo w projektach badawczych, jako kierownik lub uczestnik/wykonawca.
 6. Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.
 7. Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w jednej z w/w dyscyplina naukowych.
 8. Doświadczenie w zakresie współpracy z instytucjami publicznymi lub sektorem prywatnym.
 9. Kultura osobista.

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych.
 3. Prowadzenie badań naukowych w zakresie zadeklarowanej dyscypliny (Ekonomia i Finanse (preferowane) lub Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Nauki o Polityce i Administracji), w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 4. Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki WNS.
 5. Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu i jej organizacja (zebrania Zakładu i Instytutu, konferencje naukowe krajowe i zagraniczne, prace redakcyjne na rzecz wydawnictw powstających na WNS).
 6. Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

W ocenie kandydatur zostaną wzięte pod uwagę również:

 1. Udokumentowana znajomość innego, niż angielski, obcego języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie współpracy z partnerami współrealizującymi projekty badawcze i dydaktyczne.
 2. Posiadanie, udokumentowanych wcześniejszymi doświadczeniami dydaktycznymi lub publikacjami , kompetencji do prowadzenia przedmiotów na kierunkach ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, biznes międzynarodowy, stosunki międzynarodowe.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora oraz kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytuł magistra.
 4. Oświadczenie, czy w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.
 5. Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat/ka będzie prowadził/a badanie, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin.
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Spis publikacji kandydata/ki za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 9. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: robert.alberski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa do wglądu w te listy

 

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt ZMSEiIE_WNS”.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Dodatkowe informacje

 

1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.