Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko profesora uczelni lub adiunkta w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk na Wydziale Nauk Społecznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni lub adiunkta w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk na Wydziale Nauk Społecznych

Konkurs numer 32.2022.KLMN.WNS z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Katedra Logiki i Metodologii Nauk

Stanowisko: profesor uczelni lub adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki humanistyczne, dyscyplina: filozofia

Liczba etatów: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny

Forma zatrudnienia: umowa na czas określony

Termin składania dokumentów: 26 maja 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 28 września 2022 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574, 583 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zakres obowiązków:

 1. W obszarze badawczym: prowadzenie badań naukowych oraz ogłaszanie i publikowanie ich wyników.
 2. W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie propozycji zajęć fakultatywnych, gotowość do opieki nadpracami dyplomowymi i do recenzowania takich prac, zaangażowanie w rozwój młodej kadry naukowej.
 3. W obszarze organizacyjnym: zaangażowanie w pozyskiwanie środków na badania naukowe, zaangażowanie w prace organizacyjne w Katedrze, na Wydziale i w Uniwersytecie.

Od kandydata na stanowisko profesora uczelni lub adiunkta wymagane jest:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie filozofia (lub w innej dyscyplinie naukowej, pod warunkiem posiadania tytułu magistra filozofii), w przypadku kandydatów na stanowisko adiunkta lub doktora habilitowanego (w przypadku osób spoza Polski, uprawnień równoważnych ze stopniem doktora habilitowanego) w dyscyplinie filozofia w przypadku kandydatów na stanowisko profesora uczelni.
 2. Znaczący dorobek naukowy z zakresu logiki filozoficznej lub filozofii analitycznej.
 3. Aktywność naukowa.
 4. Wysoko oceniana będzie również aktywność w staraniach o granty.
 5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie logiki filozoficznej, metodologii ogólnej i filozofii nauki w języku polskim i angielskim.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie filozofia (lub w innej dyscyplinie naukowej, pod warunkiem posiadania tytułu magistra filozofii), w przypadku kandydatów na stanowisko adiunkta lub doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia w przypadku kandydatów na stanowisko profesora uczelni.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego lub wyjaśnienia ich braku, a także możliwości zażądania przez Przewodniczącego Komisji przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 9. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. W przypadku osób, które nie posiadają stopnia doktora habilitowanego i były już zatrudnione na stanowisku adiunkta, należy załączyć plan badawczy związany z perspektywą uzyskania habilitacji.
 11. Spis nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe opinie o kandydacie. Dodatkowe opinie recenzentów będą traktowane jako poufne, tzn. dostępne tylko dla członków Komisji Konkursowej.
 12. Co najmniej dwa listy rekomendujące kandydata od uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób spoza Polski, od uczonych posiadających uprawnienia równoważne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres: robert.alberski@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy. 

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres , wpisując temat wiadomości „adiunkt KLMN” lub „profesor uczelni KLMN” w terminie do 26 maja 2022 r.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.