Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w Centrum Badań nad Światem Antycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (
post-doc)
w Centrum Badań nad Światem Antycznym
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Konkurs numer 38.2022.CBSA.WNHP z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Centrum Badań nad Światem Antycznym
Stanowisko: badawczo-dydaktyczne
Rodzaj stanowiska: adiunkt (post-doc)
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: historia
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wynagrodzenie: 7300 zł brutto miesięcznie
Termin składania dokumentów: 24 maja 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2022 r.
Przewidywany okres zatrudnienia: czerwiec 2022 r. do 31.05.2027 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie: w ramach projektu NCN Maestro „Kultura epigraficzna we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie w starożytności: status, prezentacja, demokracja, autoidentyfikacja”.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Stopnień doktora w zakresie historii starożytnej, filologii klasycznej, lub orientalistyki ze specjalizacją badawczą w zakresie epigrafiki semickiej, zwłaszcza palmyreńskiej.
 2. Kandydat posiadający więcej niż jeden stopień doktorski może wziąć udział w konkursie, jeśli uzyskał swój pierwszy stopień doktora nie wcześniej niż w 2015 r.
 3. Bardzo dobra znajomość języka greckiego i aramejskiego.
 4. Umiejętność sprawnej lektury w najważniejszych językach nowożytnych, nie ograniczając się do j. angielskiego.
 5. Spełnienie ogólnych kryteriów sformułowanych przez NCN dla osób zatrudnianych na stanowisku post-doc w projekcie Maestro (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 44/2016 z dnia 11 maja 2016 r.).

Dodatkowe kryteria oceny:

 1. Znajomość dodatkowych języków starożytnych.
 2. Rozprawa doktorska i dotychczasowe publikacje oparte na badaniach inskrypcji semickich.
 3. Liczba i jakość publikacji (książek autorskich i redakcji tomów zbiorowych, artykułów w czasopismach, rozdziałów w tomach zbiorowych), referaty konferencyjne w zakresie nauk o starożytności.
 4. Doświadczenie w pracy zespołowej w zakresie nauk o starożytności.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie badań w zakresie kultury starożytnej epigraficznej we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie, których wyniki znajdą odzwierciedlenie w rozdziałach złożonych do monografii zbiorowych, które zostaną przygotowane w ramach tego projektu.
 2. Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach.
 3. Publikacja co najmniej dwóch artykułów w czołowych międzynarodowych czasopismach naukowych.
 4. Prowadzenie co najmniej 30 godzin dydaktycznych rocznie.

Opis szczegółowy:

Post-doc w Centrum Badań nad Światem Antycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu NCN Maestro „Kultura epigraficzna we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie w starożytności: status, prezentacja, demokracja, autoidentyfikacja”. Jest to projekt z zakresu badań ilościowych nad antycznymi inskrypcjami (opis projektu).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy kandydata).
 3. Skan dyplomów licencjata i magistra.
 4. Skan dyplomu doktorskiego; kandydaci, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora proszeni są o przedłożenie pisma od właściwych władz wyższej uczelni stwierdzającego, że dysertacja została ukończona i złożona oraz informującego o przewidywanej dacie obrony; pod uwagę będą brane jedynie kandydatury osób, których przewidywana data obrony przypada przed 20.05.2022 r. Kandydat powiadomi dr Agnieszkę Wojciechowską () o uzyskaniu stopnia doktora przed 10.05.2022 r. Zatrudnienie w UWr będzie możliwe po przedłożeniu dyplomu doktora lub pisma z uczelni stwierdzającego nadanie tego stopnia.
 5. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 6. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 7. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności i wskazujący sposób spełnienia przez kandydata kryteriów konkursowych, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 8. Spis 10 najważniejszych publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 9. Wersje PDF trzech najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 10. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres prof. dr hab. Krzysztofa Nawotki ) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 11. Informacje o znajomości języków obcych.
 12. Informacje o grantach badawczych, których kierownikiem lub wykonawcą kandydat był w ciągu 10 lat poprzedzających złożenie wniosku w tym konkursie. Należy ograniczyć się do wymienienia grantów ERC, innych agencji międzynarodowych, FNP, NCN, Ministerstwa Nauki/Edukacji oraz podać sumy uzyskane przez kandydata.
 13. Lista referatów wygłaszanych podczas konferencji międzynarodowych w okresie ostatnich 10 lat.
 14. Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydowanie na ogłoszone stanowisko.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dodatkowe informacje można uzyskać od dr Agnieszki Wojciechowskiej ().

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres , wpisując temat wiadomości „post-doc.CBSA.WNHP”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.