Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta/asystenta w Zakładzie Biotechnologii Białek na Wydziale Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta/asystenta w Zakładzie Biotechnologii Białek
na Wydziale Biotechnologii

 

Konkurs numer 28.2022.ZBB.WB z dnia 11 kwietnia 2022 r.

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Biotechnologii Białek

Stanowisko: adiunkt/asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo - dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: inżynieria biomedyczna/nauki medyczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 11 maja 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj/czerwiec 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zakres obowiązków:

 1. W obszarze badawczym: prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników, przygotowywanie raportów, uczestnictwo w zebraniach naukowych, śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 2. W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii, inżynierii białka, biotechnologii, enzymologii, nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie.
 3. W obszarze organizacyjnym: uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

 

Od kandydata na stanowisko adiunkta wymagane jest:

 1. Stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewny w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej.
 2. Wyróżniający dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.
 3. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych i pisaniu projektów.
 4. Zainteresowania naukowe związane z inżynierią białka, chemią biofizyczną, biologią komórki, rolą czynników wzrostowych i ich receptorów (w szczególności FGF/FGFR), przekazywaniem sygnału w komórce, internalizacją, oddziaływaniem białko-białko, migracją komórek, aktywnością metaboliczną kontekście homeostazy glukozy.
 5. Znajomość metod: biochemii, biologii molekularnej (w tym klonowania, mutagenezy, PCR, RTqPCR, ELISA, WB, IP), nadprodukcji i oczyszczania białek rekombinowanych, analiz fizykochemicznych białek (pomiary dichroizmu kołowego, fluorescencji, pomiary stabilności białek, oddziaływania białko-białko), biologii komórkowej (hodowle komórek eukariotycznych w tym linii komercyjnych oraz pierwotnych, analizy przekazywania sygnału, proliferacji, procesów apoptozy, migracji komórek, wychwytu glukozy, cytometrii przepływowej, różnicowanie komórek w kierunku adipocytów) i mikroskopii fluorescencyjnej.
 6. Aktywne uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, kursach i innych formach wspierających rozwój naukowy.
 7. Motywacja do pracy naukowej.
 8. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 9. Doświadczenie w pracy dydaktycznej.
 10. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
 11. Znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim.

 

Od kandydata na stanowisko asystenta wymagane jest:

 1. Tytuł naukowy magistra biotechnologii, biochemii lub pokrewnych dyscyplin.
 2. Wyróżniający dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.
 3. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych i pisaniu projektów.
 4. Zainteresowania naukowe związane z inżynierią białka, chemią biofizyczną, biologią komórki, rolą czynników wzrostowych i ich receptorów (w szczególności FGF/FGFR), przekazywaniem sygnału w komórce, internalizacją, oddziaływaniem białko-białko, migracją komórek, aktywnością metaboliczną kontekście homeostazy glukozy.
 5. Znajomość metod: biochemii, biologii molekularnej (w tym klonowania, mutagenezy, PCR, RTqPCR, ELISA, WB, IP), nadprodukcji i oczyszczania białek rekombinowanych, analiz fizykochemicznych białek (pomiary dichroizmu kołowego, fluorescencji, pomiary stabilności białek, oddziaływania białko-białko), biologii komórkowej (hodowle komórek eukariotycznych w tym linii komercyjnych oraz pierwotnych, analizy przekazywania sygnału, proliferacji, procesów apoptozy, migracji komórek, wychwytu glukozy, cytometrii przepływowej, różnicowanie komórek w kierunku adipocytów) i mikroskopii fluorescencyjnej.
 6. Aktywne uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, kursach i innych formach wspierających rozwój naukowy.
 7. Motywacja do pracy naukowej.
 8. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 9. Doświadczenie w pracy dydaktycznej.
 10. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
 11. Znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra (dla asystenta), stopnia naukowego doktora (dla adiunkta).
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego lub wyjaśnienia ich braku, a także możliwości zażądania przez Przewodniczącego Komisji przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 9. W przypadku obcokrajowców - certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka polskiego.
 10. Co najmniej dwa listy rekomendujące kandydata od uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób spoza Polski, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej na adres: dorota.nowak@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

 

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt ZBB_WB” lub “asystent ZBB_WB”.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.