Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym

 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej
na Wydziale Filologicznym

 

Konkurs numer 20.2022.ZJF.WF z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Językoznawstwa Francuskiego, Instytutu Filologii Romańskiej

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki humanistyczne/językoznawstwo

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 9 maja 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo i/lub tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii romańskiej, filologii francuskiej lub pokrewnym.
 2. Dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa francuskiego i/lub językoznawstwa porównawczego francusko-polskiego potwierdzony samodzielnymi publikacjami naukowymi w czasopismach z wykazu MEiN, w tym co najmniej dwiema w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
 3. Biegła znajomość języka francuskiego i języka polskiego w mowie i piśmie oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 4. Sprecyzowane plany rozwoju naukowego w zakresie językoznawstwa francuskiego ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa dyskursywnego.
 5. Doświadczenie w pracy dydaktycznej, w szczególności w prowadzeniu zajęć z zakresu gramatyki opisowej języka francuskiego, językoznawstwa ogólnego i praktycznej nauki języka francuskiego (na studiach I i II stopnia) oraz gotowość ich prowadzenia w przyszłości, i w organizacji pracy dydaktycznej w uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim.
 6. Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego.
 7. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem naukowym Zakładu Językoznawstwa Francuskiego i działającego w jego obrębie Zespołu Badań nad Dyskursem oraz potrzebami dydaktycznymi Instytutu Filologii Romańskiej: dorobek naukowy w zakresie semantyki dyskursywnej; udział w międzynarodowych projektach badawczych i konferencjach naukowych z obszaru językoznawstwa francuskiego i/lub językoznawstwa porównawczego francusko-polskiego; wykształcenie zwiększające kompetencje w zakresie dydaktyki przekładu.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska asystenta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej lub kierownika Zakładu, a w szczególności: pełnienie funkcji opiekuna (tutora) grup studenckich, pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej, udział w organizacji egzaminów itd.
 3. Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny językoznawstwo, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 4. Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki Instytutu Filologii Romańskiej.
 5. Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu i jej organizacja (zebrania Zakładu, konferencje naukowe krajowe i zagraniczne, prace redakcyjne na rzecz wydawnictw powstających w Instytucie Filologii Romańskiej).
 6. Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 3. Kopię dyplomu doktorskiego i/lub kopię dyplomu magisterskiego.
 4. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata stawianych wyżej wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 5. Wykaz publikacji naukowych z ostatnich 5 lat (2017-2022).
 6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego; Przewodniczący Komisji będzie mógł zażądać przekazania także pozostałych publikacji naukowych lub ich wyboru.
 7. Informację o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań).
 8. Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 9. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania naukowe (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 10. Podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów/kandydatek o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „asystent.ZJF.WF”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym
i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.