Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego

Instytutu Filologii Polskiej

 

Konkurs nr 29.ZWJP.2022.WF z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki humanistyczne/językoznawstwo

Liczba etatów: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów:     9 maja 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:   30 czerwca 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do obowiązków kandydata będzie należeć:

 1. Prowadzenie badań naukowych i regularne publikowanie ich wyników.
 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
 3. Praca w organach kolegialnych uczelni, w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych, organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.
 4. Działalność popularyzatorska i organizacyjna.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. Posiadanie tytułu magistra/ stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych/językoznawstwo.
 2. Udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa.
 3. Udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia zajęć akademickich z gramatyki opisowej języka polskiego (zarówno w formie konwersatoriów, jak i wykładów).
 4. Biegła znajomość języka polskiego i przynajmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym komunikację i korzystanie z literatury fachowej (poświadczona stosownym dokumentem).
 5. Zainteresowania harmonizujące z ukierunkowaniem badawczym Zakładu Współczesnego Języka Polskiego, na przykład: leksykologią i frazeologią, gramatyką opisową,retoryką i stylistyką, semiotyką i semantyką, tekstologią i dyskursologią, genologią lingwistyczną, pragmalingwistyką i mediolingwistyką, komunikologią i antropologią komunikacji, językoznawstwem matematycznym, językoznawstwem korpusowym. Zainteresowania te powinny zostać potwierdzone, na przykład wskazaniem na: tematykę konkretnych publikacji lub prowadzonych dotąd zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach czy seminariach naukowych, pracę w kołach, towarzystwach, zespołach, redakcjach czy projektach naukowych, różne formy działalności popularyzatorskiej.
 6. Komisja weźmie pod uwagę również − udokumentowane podobnie jak zainteresowania − kwalifikacje do prowadzenia badań w Pracowni Prostej Polszczyzny lub w Pracowni Badań nad Słowotwórstwem Nazw Żeńskich, lub w projektowanej Pracowni Antropologii Komunikacji Społecznej.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf ).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra/stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf)
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 7. Autorski konspekt zajęć (30 godzin) z gramatyki opisowej języka polskiego.
 8. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 9. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego (z możliwością zażądania przez Przewodniczącego Komisji przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów).
 10. Informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań).
 11. Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

 

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej do dnia 09. 05. 2022 r. na adres:   wpisując temat wiadomości: „asystent ZWJP.WF”

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym
i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.