Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta

w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Konkurs nr 25.2022.IM.WMI z dnia 4 kwietnia 2022 r.

 

Jednostka organizacyjna: Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyczny.

Stanowisko: adiunkt lub asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: matematyka.

Liczba etatów: 4

Rodzaj umowy: umowa na czas określony (max. 4 lata) z możliwością przedłużenia

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 4 maja  2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574, 583 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zakres obowiązków:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta lub asystenta należeć będzie: prowadzenie badań naukowych, pozyskiwanie środków na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych, zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale i Uniwersytecie.

Od kandydata na stanowisko adiunkta wymagane jest:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych.
 2. Bardzo dobry dorobek naukowy.
 3. Aktywność naukowa po uzyskaniu doktoratu, wskazująca na perspektywy uzyskania habilitacji.
 4. Wysoko oceniana będzie również aktywność w staraniach o granty.
 5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.

Od kandydata na stanowisko asystenta wymagane jest:

 1. Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie.
 2. Udokumentowany dorobek naukowy (praca doktorska lub jej część, recenzje pracy doktorskiej lub opinie o stopniu jej zaawansowania, prace opublikowane, informacja o pracach przyjętych do druku).
 3. W przypadku, gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona celem powołania recenzentów.
 4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 4. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku adiunkta) lub magisterskiego (w przypadku asystenta).
 5. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf)
 6. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 7. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 8. W przypadku osób, które były już zatrudnione na stanowisku adiunkta, należy załączyć plan badawczy związany z perspektywą uzyskania habilitacji.
 9. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 10. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego.
 11. Spis nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe opinie o kandydacie. Dodatkowe opinie recenzentów będą traktowane jako poufne, tzn. dostępne tylko dla członków Komisji Konkursowej.
 12. Co najmniej dwa listy rekomendujące kandydata od uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób spoza Polski, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej na adres prof. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego: bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W przypadku pytań dotyczących dokumentacji wymaganej w procesie rekrutacji należy kontaktować się z zastępcą Przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Grzegorzem Karchem:

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt IM WMI” (w przypadku adiunkta) lub „asystent IM WMI” (w przypadku asystenta).

 

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.