Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zespole Koreańskim w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko starszego wykładowcy
w Zespole Koreańskim
w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
na Wydziale Filologicznym

 

Konkurs numer 22.2022.ISKŚO.WF z dnia 31 marca 2022 r.

 

Jednostka organizacyjna: Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Stanowisko: starszy wykładowca

Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki humanistyczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 5 maja 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Od kandydata wymagane jest:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych lub posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii koreańskiej.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej: udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy dydaktycznej w przypadku osób posiadających stopień naukowy doktora, albo co najmniej 5-letni staż pracy dydaktycznej w przypadku osób posiadających tytuł zawodowy magistra.
 3. Znajomość języka koreańskiego poświadczona dyplomem studiów koreanistycznych lub rodzimy użytkownik języka koreańskiego;
 4. Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym;
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 6. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktycznym Zespołu koreańskiego oraz potrzebami Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych: zainteresowania badawcze w zakresie literatury i kultury koreańskiej; doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i popularyzatorskich.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
 2. Praca w organach kolegialnych uczelni, w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych, organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.
 3. Działalność popularyzatorska i organizacyjna.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra studiów koreanistycznych i/lub stopnia naukowego doktora.
 4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy
  (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf);
 5. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności dydaktycznej i kryterium działalności organizacyjnej oraz kryterium umiędzynarodowienia.
 6. Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydowanie na ogłoszone stanowisko.
 7. W przypadku obcokrajowców oświadczenie o znajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów/kandydatek o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016,
str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: , wpisując temat wiadomości: 
starszy wykładowca.ISKŚO.WF”.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.