Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Naukowej – Aktywność Słońca i gwiazd” na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr.

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Naukowej – Aktywność Słońca i gwiazd” na Wydziale Fizyki i Astronomii

Konkurs nr 19.IDN.WFA

Jednostka organizacyjna: Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: profesor uniwersytetu

Rodzaj stanowiska: badawcze

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: astronomia (specjalność: fizyka Słońca)

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 27 kwietnia 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 maja 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: maj/czerwiec 2022 r.

Wymiar etatu i rodzaj zatrudnienia: pełny, umowa o pracę na czas określony

Przewidywany okres zatrudnienia: czas określony do 31.12.2025 r.

Wynagrodzenie: na poziomie 88 000 zł brutto rocznie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Od kandydata wymagane jest:

 1. Stopień doktora habilitowanego w zakresie astronomii lub nauk fizycznych, lub ekwiwalentny stopień uzyskany za granicą.
 2. Znaczący i uznany dorobek naukowy w zakresie heliofizyki udokumentowany publikacjami.
 3. Znajomość zagadnień związanych z modelowaniem atmosfer oraz zjawisk aktywnych Słońca i gwiazd oraz doświadczenie w pracy z zastosowaniem numerycznych metod modelowania.
 4. Doświadczenie w tworzeniu i wykorzystywaniu numerycznych metod i kodów obliczeniowych umożliwiających konstrukcję statycznych i dynamicznych modeli NLTE i RHD opisujących struktury obserwowane w atmosferze Słońca i gwiazd oraz posiadanie własnych kodów obliczeniowych.
 5. Duże doświadczenie w łączeniu zaawansowanego numerycznego modelowania transferu promieniowania z obserwacjami aktywności słonecznej i gwiazdowej prowadzonych w różnych długościach fal promieniowania elektromagnetycznego.
 6. Kierowanie oraz uczestniczenie w projektach badawczych.
 7. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 8. Duża liczba publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie badań naukowych w ramach "Inkubatora Doskonałości Naukowej - Aktywność Słońca i gwiazd" w dyscyplinie astronomia.
 2. Praca naukowa w zakresie fizyki Słońca, w szczególności w obszarze teoretycznego modelowania zjawisk aktywnych na Słońcu za pomocą kodów numerycznych.
 3. Uczestniczenie w zebraniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestniczenie w konferencjach naukowych.
 4. Udział w przygotowywaniu wniosków grantowych.
 5. Współpraca międzynarodowa z instytutami i organizacjami naukowymi w obszarze zagadnień związanych z tematyką Inkubatora.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

     1. Życiorys.

2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).

3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.

4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf)

5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf)

6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.

              7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.

8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 27 kwietnia 2022 r. tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl z dopiskiem: „profesor.IDN.WFA”

Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Inkubatora, dr hab. Arkadiusz Berlickiego (arkadiusz.berlicki@uwr.edu.pl).

Dodatkowe informacje

1.Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
2.Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
3.Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
4.Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
5.Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.