Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu NCN OPUS 21 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Konkurs numer 6.2022.WNHP z dnia 20 stycznia 2022 r.

 

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawcze

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: zdrowie psychiczne, psychologia

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 20 lutego 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  luty 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2022 r.

Przewidywany okres zatrudnienia: 48 miesięcy

Wymiar etatu: pełny

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Od kandydata wymagane jest:

 1. Dyplom magistra.
 2. Praktyczna wiedza na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz.
 3. Inicjatywa i skuteczność w zdobywaniu grantów.
 4. Biegła znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:
Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu OPUS 21 NCN.

Opis szczegółowy:

1 stanowisko dla doktoranta w grancie NCN na Uniwersytecie Wrocławskim (dyscyplina: psychologia)

Stanowisko jest częścią grantu OPUS NCN, którego kierownikiem jest dr Bartosz Helfer https://tinyurl.com/4d2284e9 z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Centrum Meta-Badań na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. Dr Helfer prowadzi badania na światowym poziomie (zobacz ostatnie publikacje w najlepszych czasopismach medycznych) w zakresie syntezy i oceny dowodów naukowych w wielu dyscyplinach.

Jedno stanowisko doktoranckie jest częścią finansowanego przez NCN projektu z dziedziny nauk psychologicznych, badającego przejrzystość, integralność i niezależność badań klinicznych w zakresie psychologii i zdrowia psychicznego, w tym innowacyjnych metody leczenia ADHD lub skuteczność psychoterapii.

Idealny kandydat posiada wiedzę na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz oraz jest gotowy do poznawania najnowszych metod w tej dziedzinie (np. oceny ryzyka stronniczości, konfliktu interesów, wyzwań specyficznych dla badań klinicznych w zaniedbanych dziedzinach) oraz do pomocy w rozwoju nowych narzędzi (np. wykrywanie nierzetelności naukowej).

Spodziewamy się wysokiego poziomu zaangażowania i wkładu w realizowane projekty, jednocześnie współtworząc nowe pomysły. Zatrudnieni naukowcy będą również wspierani w opracowaniu własnego programu badań i ubieganiu się o dodatkowe fundusze badawcze.

Codzienne kluczowe zadania badawcze dla tych stanowisk odpowiadają etapom procesu syntezy dowodów naukowych i obejmują: przeszukiwanie literatury naukowej, selekcję badań, ekstrakcję danych, ocenę danych i jakości badań, analizę danych i pisanie rękopisów badawczych do publikacji. Są to stanowisko badawcze, bez obowiązków dydaktycznych.

Przyjmujemy zgłoszenia od kandydatów z tytułem magistra dla stanowiska na doktorat; w dowolnej dziedzinie pokrewnej metodologii badań lub psychologii i kognitywistyki, w szczególności, ale nie ograniczając się do: statystyki, epidemiologii, zdrowia publicznego, praktyki opartej na dowodach naukowych (np. położnictwa, fizjoterapii, innych zawodów medycznych), metod badawczych, syntezy dowodów, psychologii klinicznej, medycyny, zdrowia psychicznego, żywienia, etyki badań itp.

Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie w najwyższej stawce dopuszczonej przez NCN dla doktorantów, pełne stypendium doktoranckie oraz ufundowanie miejsca w Szkole Doktorantów Uwr.

Dodatkowo oferujemy doskonałe możliwości rozwoju naukowego, w tym mentoring, w pełni refundowany udział w konferencjach naukowych, kursach specjalistycznych oraz udział w dużej międzynarodowej sieci współpracowników z czołowych instytucji naukowych na całym świecie (Cochrane, Imperial College London, TUM Monachium, University of Colorado, King’s College London i inne).

W przypadku pytań dotyczących oferty zatrudnienia prosimy o kontakt z dr Helferem pod adresem bartosz.helfer @ uwr.edu.pl.

 Data rozpoczęcia pracy naukowej jest oczekiwana jak najszybciej po wygaśnięciu tego ogłoszenia.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc.
 3. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych.
 4. Wykaz publikacji naukowych.
 5. Kopię dyplomu magistra.
 6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego.
 7. Dwa listy rekomendacyjne od osób o uznanym międzynarodowym dorobku naukowym (przynajmniej jeden z ośrodka zagranicznego), z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do przewodniczącego Komisji Konkursowej pod adresem artur.blazejewski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

 

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: : "asystent OPUS 21 - WNHiP"

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zwraca nadesłanych dokumnetów.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
       8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.