Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Biochemii Genetycznej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Biochemii Genetycznej

 

Konkurs numer 5.2022.WB z dnia 18 stycznia 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Biochemii Genetycznej

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo – dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: inżynieria biomedyczna / nauki medyczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 17 luty 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa lutego 2022r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od dnia 24 lutego 2022 r. (na zastępstwo do dnia 29.06.2022r.)

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo do dnia 29.06.2022r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie- kierunki- biologia, biotechnologia, chemia i pokrewne.
 2. Doświadczenie dydaktyczne,preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z technik inżynierii genetycznej, biologii molekularnej , kultur tkankowych roślinnych oraz biochemii kwasów nukleinowych.
 3. Preferowane doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej roślin.
 4. Znajomość języka polskiego oraz angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w obu językach, znajomość i wiedza o specyfice pracy w jednostce dydaktyczno-naukowej.
 5. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

Wskazana jest także:

Dobra znajomość technik niezbędnych do prowadzenia dydaktyki prowadzonej przez Zakład: przygotowywanie konstruktów genowych, transformacji bakterii, elektroforezy białek i kwasów nukleinowych, PCR, Northern blot, Western blot, agroifiltracja roślin,  techniki ekstrakcji metabolitów,  TLC, kultury in vitro roślin, transformacja roślin.

Wymagania dodatkowe dla obcokrajowców:

Znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym.

Podstawowe obowiązki:

W obszarze badawczym:

 • prowadzenie badań w tematyce fizjologii i biochemii lnu oraz oporności na patogen- uzyskiwanie roślin transgenicznych, analizy metaboliczne metodą LC-MS, analiza ekspresji genów techniką real-time PCR, analizy mikroskopowe.
 • przygotowywanie raportów, uczestnictwo w zebraniach naukowych zakładu, śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przygotowywanie publikacji naukowych.

W obszarze dydaktycznym:

 • samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych z zaawansowanych technik biologii molekularnej (w języku angielskim), inżynierii genetycznej ( w języku polskim) i biochemii kwasów nukleinowych ( w języku polskim i angielskim).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/sprawy-pracownicze/sprawy-kadrowe/.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
 5. Wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego.
 7. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (dorota.nowak@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 8. W przypadku obcokrajowców- certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka (polskiego).

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „asystent ZBG WB” w terminie do 17.02.2022r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dodatkowe informacje:

 1. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.
 2. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 3. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zwraca nadesłanych dokumentów.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.