Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii

                                        Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego

                                                     w Zakładzie Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii

 

Konkurs numer 4.2022.WB z dnia 12 stycznia 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Cytobiochemii

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawcze

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne lub pokrewne w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej

Liczba etatów: 2

Termin składania dokumentów: 11 lutego 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: po 15 lutym 2022

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: po 1 marca 2022 r.

Okres zatrudnienia: 1 rok z możliwością przedłużenia o 1.5 roku

Wynagrodzenie: 11 412 zł brutto/ miesiąc

Wymiar etatu: pełny

Zatrudnienie: w ramach projektu Agencji Badań Medycznych pt. „Mutation-resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2”.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Aleksander Czogalla.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewny w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej.
 2. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.
 3. Wymagane doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych in vitro oraz technologiach nanonośników leków.
 4. Preferowane doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii, biologii komórki, znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej, technik mikroskopii fluorescencyjnej oraz metod preparacji nanonośników lipidowych.
 5. Umiejętność prezentacji własnych dokonań potwierdzona udokumentowanymi wystąpieniami na forum krajowym lub międzynarodowym.
 6. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
 5. Wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki. 
 6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych),które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego. 
 7. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem,że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji: aleksander.czogalla@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt ZC do 11.02.2022r.”.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.
 3. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż
  12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.