Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs z dnia 10.01.2022 r. na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Socjologii Nauki Wiedzy i Kultury Instytutu Socjologii

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Socjologii Nauki Wiedzy i Kultury

Instytutu Socjologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo dydaktycznego

w Zakładzie Socjologii Nauki Wiedzy i Kultury

Instytutu Socjologii

 

Konkurs numer 3.2022.WNS z dnia 10 stycznia 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Socjologii Nauki Wiedzy i Kultury

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo - dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki humanistyczne lub społeczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów:  9 lutego 2022r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 maja 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 1 października 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

1. Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie socjologii lub nauk socjologicznych lub stopnia z innej dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych.

2. Skonkretyzowane plany rozwoju naukowego.

3. Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2+.

4. Dorobek naukowy z zakresu nauk socjologicznych, przez który rozumie się:

4.1. samodzielne autorstwo lub współautorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach znajdujących się w międzynarodowych bazach Scopus, Web of Science, ERIH + lub DOAJ,

4.2. samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych wydanych w wydawnictwach znajdujących się na poziomie II w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN, redakcja lub rozdział w takiej,

4.3. samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych wydanych w wydawnictwach znajdujących się na poziomie I w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN,

4.4.samodzielne autorstwo lub współautorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach znajdujących się na obowiązującej liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) / Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN),

4.5. samodzielne autorstwo lub współautorstwo rozdziałów książkowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN.

5. Warunkiem minimalnym zatrudnienia jest posiadanie przynajmniej jednej publikacji wymienionej w punktach 4.1-4.2 oraz, dodatkowo, przynajmniej dwóch innych publikacji wymienionych w punktach 4.1-4.5. Preferowany będzie dorobek z zakresu socjologii szczegółowych realizowanych w Zakładzie Socjologii Nauki Wiedzy i Kultury.

6. Preferowani będą kandydaci i kandydatki, posiadający udokumentowany udział w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projekcie badawczym lub projekcie edukacyjnym realizowanym w szkołach wyższych, finansowanych ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych.

W ocenie kandydatur zostaną wzięte pod uwagę również:

1. Biegła znajomość języka polskiego lub pisemne zadeklarowanie gotowości poświadczonego egzaminem opanowania tego języka przynajmniej na poziomie B2 w ciągu dwóch lat od zatrudnienia.

2. Udokumentowana znajomość innego, niż język angielski, obcego języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie współpracy z partnerami współrealizującymi projekty badawcze i dydaktyczne.

3. Posiadanie, udokumentowanych wcześniejszymi doświadczeniami dydaktycznymi lub publikacjami, kompetencji do prowadzenia przedmiotów na kierunkach socjologia, socjologia ekonomiczna, socjologia grup dyspozycyjnych lub praca socjalna.

4. Staż lub zatrudnienie w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych lub naukowo-dydaktycznych przez okres przynajmniej trzech miesięcy.

5. Udział z referatami w zagranicznych konferencjach naukowych.

6. Preferowani będą kandydaci i kandydatki, którzy/które posiadają aktualny dorobek naukowy w postaci publikacji wymienionych w punkcie 4 za okres ostatnich 4 lat.

Do obowiązków kandydata będzie należeć:

 1. Praca badawcza.
 2. Przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach.
 3. Prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia oraz studentami Szkoły Doktorskiej (również w języku angielskim).
 4. Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne(w tym międzynarodowe) granty badawcze.
 5. Aplikowanie o zagraniczne stypendia naukowe.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc).
 3. Autoreferat zawierający charakterystykę̨ dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, informacje o mobilności oraz plany rozwoju naukowego.
 4. Wykaz publikacji, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 5. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego.
 6. Odpisy dyplomów: poświadczającego uzyskanie tytułu magisterskiego i poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 7. Dwa listy rekomendacyjne, skierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej WNS na adres robert.alberski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata. Listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt –ZSNWK - WNS”.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.
 2. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 3. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.