Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs z dnia 10 stycznia 2022 r. na stanowisko adiunkta badawczego na Wydziale Fizyki i Astronomii, w Inkubatorze Doskonałości - Centrum Symulacji Supergęstych Płynów

Konkurs na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Naukowej – Centrum Symulacji Supergęstych Płynów” na Wydziale Fizyki i Astronomii

 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta

na Wydziale Fizyki i Astronomii

 

Konkurs nr 2.2022.WFA z dnia 10 stycznia 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Fizyki i Astronomii

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawcze

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki fizyczne (specjalność: fizyka silnych oddziaływań i jej zastosowania)

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 9 luty 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 4 marca 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec/kwiecień 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany okres zatrudnienia: czas określony do 2025 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej niż w 2014 r.
 2. Dorobek naukowy w obszarze fizyki silnych oddziaływań udokumentowany publikacjami.
 3. Znajomość metod obliczeniowych dynamiki płynów.
 4. Kierowanie lub uczestniczenie w projektach badawczych.
 5. Umiejętność prezentacji własnych dokonań potwierdzona udokumentowanymi wystąpieniami na forum międzynarodowym.
 6. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 7. Publikowanie w ramach dyscypliny nauki fizyczne.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie badań i analiza wyników, uczestnictwo w zebraniach naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 2. Praca naukowa w obszarze dynamiki płynów lub modelu hybrydowego zderzeń ciężkich jonów.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc).
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.
 5. Wykaz publikacji naukowych.
 6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego.
 7. Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia kandydata, uczelnia Uniwersytet Wrocławski będzie jego podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).
 8. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do przewodniczącego Komisji Konkursowej pod adres: pawel.rudawy@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 9. Pisemne oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać do dnia 9 lutego 2022 r. tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt 2 IDUB - WFA”.

Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Inkubatora, dr. Pasi Huovinena: pasi.houvinen@uwr.edu.pl

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona    rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
       8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.