Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2022 roku

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (343,98KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (473,71KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst_ujednolicony_zarządzenie Nr 2-2022 w sprawie systemu POLon_01.02.2023.pdf (292,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie form nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (176,00KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 4/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (915,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 5/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej (233,74KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego HNS w Uniwersytecie Wrocławskim (104,00KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (346,41KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 7/2022 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (476,27KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przeniesienia Kancelarii Ogólnej z administracji centralnej do Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (226,84KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (329,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 10/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zasad dysponowania funduszem na rzecz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników (160,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 11/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego (268,65KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 12/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia składu chronologicznego oraz składu informatycznych nośników danych w Uniwersytecie Wrocławskim (64,07KB)
PDF   Zarządzenie Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, organizacji sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 (175,06KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (361,78KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 15/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania modelu planowania i realizacji zamówień publicznych na odczynniki chemiczne w Uniwersytecie Wrocławskim (32,67KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 16/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 115/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie kodów Szkoły Doktorskiej (120,73KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 17/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich (narzutów) i odpisów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2021, 2022 oraz ustalenia obowiązującej od 2023 r. wysokości odpisów dla studiów prowadzonych w języku obcym, wysokości kosztów pośrednich dla studiów podyplomowych i szkoleń wraz z warunkami niezbędnymi do ich zastosowania (95,28KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony do zarządzenia 17/2022 w spr. ustal. wysok. kosztów pośrednich (narzutów) i odpisów obow. w UWr w 2021, 2022 oraz ustal. obow. od 2023 r. wysok. odpis. dla studiów prow. w jęz. obcym, wysok. koszt.pośr. dla studiów podpyl. i szkoleń z warunk.niezbęd.do ich zastosowania (300,56KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 18/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do realizacji zadania „Zakup i wdrożenie nowoczesnej Platformy Multiportalowej umożliwiającej tworzenie nieograniczonej ilości portali internetowych oraz Intranetu: moduł ABK Akademickiego Biura Karier, moduł Strona i Intranet, moduł e-Teczka, moduł Zarządzanie Aktami Prawnymi i Pełnomocnictwami, moduł Wnioski i Zamówienia Publiczne, moduł Sprawy Pracownicze” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”. (68,31KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 19/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu zarządzającego do realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (60,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie Procedury realizacji zewnętrznych zleceń badawczych (713,28KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 21/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 50/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych w Uniwersytecie Wrocławskim (270,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 22/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (106,31KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 23/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 159/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zakazu wskazywania adresów Uniwersytetu Wrocławskiego jako adresów spółek lub organizacji pozauczelnianych, w których Uniwersytet nie uczestniczy, bądź którym nie udzielił na to zgody oraz wykazu podmiotów, które uzyskały taką zgodę (56,48KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 24/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłat za studia w języku angielskim dla obywateli polskich i cudzoziemców dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 (59,96KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 25/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie Procedury konkursowej oraz Regulaminu działania komisji konkursowych do spraw zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Wrocławskim (116,16KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 26/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie programu „Uniwersytet otwarty na najlepszych” (38,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 27/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zadań związanych z procesem ewaluacji jakości działalności naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim (51,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 28/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. Zagospodarowania Składników Majątkowych (167,23KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 29/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (169,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 30/2022 Rektora Uniwersytetu Wroclawskiego z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie określenia trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich (248,96KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 31/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim w semestrze letnim, w roku akademickim 2021/2022 (53,96KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujedn. do zarzadzenia Nr 31-2022 (organizacja kształcenia 2021_2022).pdf (111,56KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 32/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (117,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 33/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zniesienia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (159,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 34/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA-CRP (269,69KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 35/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lutego 2022 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (175,83KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 36/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany stopnia alarmowego (99,18KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 37/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zbywania nieruchomości Uniwersytetu Wrocławskiego (203,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 38/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (276,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 39/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wstrzymania wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w celach służbowych, naukowych, szkoleniowych lub dydaktycznych na terytoria Ukrainy, Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej (31,22KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 40/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (95,82KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 41/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 31/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 (263,32KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 42/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiego Komitetu Solidarni z Ukrainą (38,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 43/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Regionów Zimnych im. Alfreda Jahna w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia zasad funkcjonowania Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie (209,26KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 44/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (300,52KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 45/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (298,96KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 46/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie możliwości zwolnienia mieszkańców domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego pochodzących z Ukrainy z opłaty za miesiąc marzec 2022 r. (254,34KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania wzorów dyplomów ukończenia studiów, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectw ukończenia kursów dokształcających wydawanych przez Uniwersytet Wrocławski (46,98KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji kandydatów będących cudzoziemcami w systemie Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 (969,70KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 49/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedury nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą (321,54KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarz. Nr 49-2022 - nostryfikacja stopni naukowych stan na 26.03.20241.pdf (139,88KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Edukacji Astronomicznej w Uniwersytecie Wrocławskim (736,17KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony 50-2022 - utworzenie Ośrodka Edukacji Astronomicznej w Białkowie.pdf (537,09KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 51/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (311,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 52/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zastosowania ruchomego czasu pracy do pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego zaangażowanych w pomoc humanitarną związaną z aktualną sytuacją w Ukrainie (58,72KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 53/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (99,13KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (345,64KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 55/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia założeń w celu opracowania sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej za rok 2021 (58,16KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 56/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (99,37KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 57/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie powołania Rad Naukowych Priorytetowych Obszarów Badawczych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (84,95KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (394,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 59/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego (139,56KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 60/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. Zagospodarowania Składników Majątkowych Uniwersytetu Wrocławskiego (77,19KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 61/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wartościowania stanowisk pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w zakresie realizacji zadania „Usługi przeprowadzenia szczegółowej analizy zasobów ludzkich oraz opracowanie systemu wynagradzania, motywowania i oceniania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego” w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018–2022” w Uniwersytecie Wrocławskim (76,41KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 62/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej (497,38KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 63/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (72,80KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 64/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (37,78KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 65/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2022 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 160/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie obowiązku wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD w Uniwersytecie Wrocławskim (45,71KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 66/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 207/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (229,94KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 67/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (74,06KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 68/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (108,00KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 69/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (79,91KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 70/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (181,19KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 70/2022 (220,87KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 71/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku studia romanistyczne (50,94KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 72/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku East European Jewish Studies (51,57KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 73/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia specjalności translatorskiej na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku studia romanistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (126,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 74/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wartościowania stanowisk pracy pracowników będących nauczycielami akademickimi w zakresie realizacji zadania „Usługi przeprowadzenia szczegółowej analizy zasobów ludzkich oraz opracowanie systemu wynagradzania, motywowania i oceniania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego” w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” w Uniwersytecie Wrocławskim (64,78KB)

ZARZĄDZENIE Nr 75/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 141/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim - zarządzenie jest dostępne w Dziale Organizacyjnym

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 76/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania międzywydziałowych komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 (271,13KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 77/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie możliwości częściowego zwolnienia mieszkańców domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego pochodzących z Ukrainy z opłaty w miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2022 r. (426,65KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 78/2022 Retora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie likwidacji specjalności i na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku biologia (37,09KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 79/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołów projektowych do realizacji zadań związanych z wdrożeniem modułów programu informatycznego klasy ERP (42,04KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 80/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawo i Systemy Teleinformatyczne na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (175,36KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 81/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. wartościowania stanowisk pracy pracowników będących nauczycielami akademickimi w zakresie realizacji zadania „Usługi przeprowadzenia szczegółowej analizy zasobów ludzkich oraz opracowanie systemu wynagradzania, motywowania i oceniania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego” w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” w Uniwersytecie Wrocławskim (103,29KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 82/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2022/2023 (126,22KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 83/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (197,60KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 84/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (668,59KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 85/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (98,14KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 86/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (98,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 87/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania nowej polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych (60,66KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 88/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. optymalizacji obiegu dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim (55,04KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 89/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Przewodniczących Zespołów do spraw wsparcia publikacji zagranicznych (36,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 90/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 (409,45KB) tekst ujednolicony: PDF   TU zarz. Nr 90-2022 (IRK).pdf (247,25KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 91/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Wrocławskim (92,48KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 92/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2022/2023 (101,75KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 93/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 (636,29KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 93/2022 (131,63KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 94/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (167,16KB)
PDF   Zarządzenie Nr 95/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu składania zgody i oświadczeń związanych z kandydowaniem na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w wyborach przedterminowych w kadencji 2020-2024 (755,83KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 96/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (98,64KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 97/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (99,22KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 98/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Wrocławskim (35,61KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 99/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku zielona chemia (50,26KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 100/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie informacją (51,04KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 101/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku studia śródziemnomorskie i klasyczne (52,00KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 102/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie utworzenia specjalności globalne kultury i odmiany języka angielskiego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku anglistyka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (39,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 103/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie informacją na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (40,53KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 104/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) (60,60KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 105/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (182,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 106/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 133/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego (65,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 107/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (216,84KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 108/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie składu i zadań Rady Sportu w Uniwersytecie Wrocławskim (81,56KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 109/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Współczesne Trendy w Dydaktyce Języka Obcego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (100,77KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 110/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2022/2023 (438,10KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 110/2022 (436,62KB)
 

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 111/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2022 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 7/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (263,51KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 112/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (467,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 113/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (98,59KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 114/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (99,15KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 115/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku studia śródziemnomorskie i klasyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (41,62KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 116/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (393,83KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 117/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 (58,50KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony do zarz. 117-2022 z dnia 17.05.2022 -powolanie kom. rekr._KMSI_na rok akad. 2022-23.pdf (82,51KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 118/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z organizacją uniwersyteckiej debaty wyborczej (154,11KB)
PDF   Zarządzenie Nr 119/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (227,85KB)
PDF   Zarządzenie Nr 120/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Uniwersytecie Wrocławskim (358,57KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 121/2022 Rektora UWr z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2022/2023 (377,28KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 122/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. dodatków motywacyjnych na rok 2022 do przeprowadzenia drugiego etapu II Edycji Konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (58,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 123/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej (63,18KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 124/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na realizację Programu przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (348,00KB) tekst ujednolicony: PDF   w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na realizację Programu przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (427,62KB) 
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 125/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (120,33KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 126/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski złożone w konkursie na przyjazdy profesorów wizytujących w ramach Programu przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (114,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 127/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (107,03KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 128/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. (56,95KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 129/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli ukraińskich objętych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583, z późn. zm) (228,33KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 130/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (114,95KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 131/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie procedury potwierdzania efektów uczenia się (170,16KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 132/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (97,39KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 133/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE CRP (97,29KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 134/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zasad planowania zadań inwestycyjnych i remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim (409,29KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 135/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. dodatków motywacyjnych na rok 2022 do przeprowadzenia drugiego etapu II Edycji Konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (67,76KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 136/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia kontrolnego spisu z natury pieczęci urzędowych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim (65,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 137/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 31/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 (59,32KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 138/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 (103,31KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 139/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawo w Działalności Architekta na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (36,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 140/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawnik Korporacyjny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (36,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 141/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania międzywydziałowych komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 dla obywateli ukraińskich objętych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (42,80KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 142/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Geoturystyka na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (36,57KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 143/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (172,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 144/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów (269,31KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 145/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji kandydatów będących cudzoziemcami w systemie Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 (174,64KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 146/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 92/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2022/2023 (290,22KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 147/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 124/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na realizację Programu przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (128,79KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 148/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przekształcenia Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych w Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych (61,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 149/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (196,11KB)


PDF   ZARZĄDZENIE Nr 150/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów (42,71KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 151/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku slawistyka (49,18KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 152/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (59,85KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 153/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE CRP (59,51KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 154/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (82,89KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 155/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych powołanej do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 (63,87KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 156/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (103,33KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 157/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia specjalności filozofia nauki na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku filozofia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (37,30KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 158/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia germańska (51,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 159/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 122/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Rocznego Kursu Przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku angielskim (353,41KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 160/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego (226,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 161/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku slawistyka (40,15KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 162/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie dostosowania procesu rekrutacji, kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami (447,72KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 163/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku anglistyka (478,06KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 164/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie likwidacji specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku administracja (129,74KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 165/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie likwidacji specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku ekonomia (146,29KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 166/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia specjalności komunikacja elektroniczna na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (125,45KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 167/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (298,35KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 168/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie Regulaminu Rektorskiego Funduszu Dofinansowania Pracowni Dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim (44,14KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 169/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (43,44KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 170/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 93/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 (58,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 171/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 110/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2022/2023 (50,95KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 172/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2022/2023 w Kolegium Doktorskim Informatyki w dyscyplinie naukowej informatyka (41,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 173/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2022/2023 w Kolegium Doktorskim Fizyki i Astronomii w dyscyplinach naukowych: nauki fizyczne, astronomia (41,96KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 174/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2022 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 79/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołów projektowych do realizacji zadań związanych z wdrożeniem modułów programu informatycznego klasy ERP (264,65KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 175/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (163,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 176/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 (38,92KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 177/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 98/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Wrocławskim (62,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 178/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2022 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 163/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad obsługi procesu przyznawania i wypłaty stypendiów w Uniwersytecie Wrocławskim (85,00KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 179/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (40,43KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 180/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” (119,67KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 181/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 17/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich (narzutów) i odpisów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2021, 2022 oraz ustalenia obowiązującej od 2023 r. wysokości odpisów dla studiów prowadzonych w języku obcym, wysokości kosztów pośrednich dla studiów podyplomowych i szkoleń wraz z warunkami niezbędnymi do ich zastosowania (103,34KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 182/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (99,48KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 183/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (99,26KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 184/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw bezpieczeństwa biologicznego dla kategorii II, III, IV zamkniętego użycia GMO w Uniwersytecie Wrocławskim (73,39KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 185/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB)” (70,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 186/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 104/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” (104,11KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 187/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (179,15KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 187/2022 – stan na dzień 29 maja 2024 r. (185,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 188/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. opracowania nowej polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych (170,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 189/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (185,41KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 190/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim (249,34KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 191/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Integracji Systemów Informatycznych w Uniwersytecie Wrocławskim (38,71KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 192/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 128/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. (257,52KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 193/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Międzyuczelnianego Komitetu Sterującego ds. konsolidacji Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (59,76KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 194/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 września 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 110/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2022/2023 (91,62KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 195/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 września 2022 r. w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych powołanej do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 (59,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 196/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (98,83KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 197/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (97,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 198/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygania konkursów o dofinansowanie Pracowni Dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2022–2024 (175,95KB)
PDF   Zarządzenie Nr 199/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2022 r. w sprawie trybu składania wzorów podpisów i paraf osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (254,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 200/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (174,71KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 201/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (175,67KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 202/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów oraz doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim (132,26KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (120,03KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 204/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego i Zespołu projektowego powołanych do realizacji zadania „Usługi przeprowadzenia szczegółowej analizy zasobów ludzkich oraz opracowanie systemu wynagradzania, motywowania i oceniania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego” w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (64,86KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 205/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany składu Rady Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego powołanej na kadencję 2020-2024 (348,13KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 206/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (75,98KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 207/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2022 r. dotyczące uchylenia zarządzenia w sprawie utworzenia Rocznego Kursu Przygotowawczego dla Cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim (158,87KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 208/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 (520,43KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 209/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim (75,00KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 210/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (87,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 211/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2022 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (61,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 212/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia publikacji z funduszu na rzecz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników będącego w dyspozycji Prorektora ds. badań naukowych (223,00KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 212/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia publikacji z funduszu na rzecz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników będącego w dyspozycji Prorektora ds. badań naukowych (92,98KB) 
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 213/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do realizacji zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (98,26KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 214/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany zespołów do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (100,74KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego (1,03MB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarz. Nr 215/2022 Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (stan na 29.05.2024) (1,06MB) 
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 216/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie kodów i symboli organizacyjnych (38,71KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 217/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (58,23KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 218/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Edukacji Astronomicznej w Uniwersytecie Wrocławskim (266,91KB) 

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 219/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (55,56KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 220/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia przedmiotów ponadprogramowych: „Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’, „Zaprojektuj swoją karierę” oraz „University Dragons’ Den’’ (197,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 221/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu działalności Inkubatorów Doskonałości Naukowej utworzonych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” wprowadzonego zarządzeniem Nr 18/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2021 r. (523,67KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 222/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 160/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie obowiązku wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD w Uniwersytecie Wrocławskim (351,41KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 223/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (167,64KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 224/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zasad organizacji weryfikacji efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w roku akademickim 2022/2023 (95,52KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 225/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie II edycji Nagrody Heisiga w Uniwersytecie Wrocławskim (492,43KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 226/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania kandydata Uniwersytetu Wrocławskiego do II edycji Nagrody Heisiga (342,82KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 227/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 października 2022 r. wprowadzające zmiany w zarządzeniu Nr 190/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim (71,59KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 228/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 października 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 138/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji Socjalnej (70,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 229/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Otwartego Dostępu w Uniwersytecie Wrocławskim (56,89KB)
PDF   Zarządzenie Nr 230/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2022 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Uniwersytecie Wrocławskim (70,22KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 231/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie dni wolnych od pracy w grudniu 2022 roku w Uniwersytecie Wrocławskim (69,49KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 232/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (226,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 233/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 17/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich (narzutów) i odpisów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2021, 2022 oraz ustalenia obowiązującej od 2023 r. wysokości odpisów dla studiów prowadzonych w języku obcym, wysokości kosztów pośrednich dla studiów podyplomowych i szkoleń wraz z warunkami niezbędnymi do ich zastosowania (227,98KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 234/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu zarządzającego do realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (298,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 235/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z przeprowadzaną przez Polska Komisję Akredytacyjną oceną programową kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim (272,87KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 236/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania jakości strony www Uniwersytetu Wrocławskiego (166,32KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 237/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2022 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (58,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 238/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 124/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 2012 r. w sprawie utworzenia w Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych „Przygotowanie do zawodu nauczyciela” (340,45KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 239/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia (358,11KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 240/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej w Uniwersytecie Wrocławskim (77,29KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 241/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 79/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołów projektowych do realizacji zadań związanych z wdrożeniem modułów programu informatycznego klasy ERP (86,31KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 242/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody I stopnia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Wrocławskim (35,83KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 243/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 236/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania jakości strony www Uniwersytetu Wrocławskiego (62,92KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 244/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw Grantów i Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” (82,51KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 245/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. przeprowadzenia kontrolnego spisu z natury pieczęci urzędowych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim (170,68KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 246/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim (51,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 247/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 124/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na realizację Programu przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (73,18KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 248/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 122/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. dodatków motywacyjnych na rok 2022 do przeprowadzenia drugiego etapu II Edycji Konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (68,15KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 249/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (84,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 250/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. awansów przy Rektorze Uniwersytetu Wrocławskiego (350,21KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 251/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmian w składzie Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (351,06KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 252/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich (82,69KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 252/2023 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich (157,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 253/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 170/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Uniwersytecie Wrocławskim (60,29KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 254/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2022 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (121,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 255/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (92,45KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 256/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 listopada 2022 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 26/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta (75,39KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 257/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 159/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zakazu wskazywania adresów Uniwersytetu Wrocławskiego jako adresów spółek lub organizacji pozauczelnianych, w których Uniwersytet nie uczestniczy, bądź którym nie udzielił na to zgody oraz wykazu podmiotów, które uzyskały taką zgodę (45,25KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 258/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (225,82KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 259/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (130,22KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 260/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla potrzeb zbycia nieruchomości położonej przy ul. Garbary 11 we Wrocławiu (99,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 261/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (463,36KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 262/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim (56,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 263/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie Zasad korzystania z modułów PLANISTA oraz System Rezerwacji Sal (SRS) Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w Uniwersytecie Wrocławskim (64,98KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 264/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie likwidacji specjalności na kierunku matematyka (162,33KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 265/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 118/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych (316,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 266/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 26/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie programu „Uniwersytet otwarty na najlepszych” (89,89KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 267/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (58,82KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 268/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (58,60KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 269/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki antymobbingowej w Uniwersytecie Wrocławskim (465,44KB) tekst ujednolicony: PDF   ZARZĄDZENIE Nr 203/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 269/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki antymobbingowej w Uniwersytecie Wrocławskim - tekst ujednolicony na 31.08.2023 (159,11KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 270/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 88/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. optymalizacji obiegu dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim (52,27KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 271/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie awansów na stanowiska adiunkta oraz profesora Uniwersytetu w Uniwersytecie Wrocławskim (291,70KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 272/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 131/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu lub pożyczki (76,66KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 273/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie oficjalnych kont w mediach społecznościowych, których rejestr prowadzi Uniwersytet Wrocławski (162,45KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 273 z 2022 oficjalne konta w mediach spolecznosciowych - stan na 21.06.2023.pdf (152,61KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 274/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 115/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie kodów Szkoły Doktorskiej (59,53KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 275/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (141,13KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 276/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Uniwersytetu Wrocławskiego (63,03KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 277/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania aktów normatywnych Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie procedur dotyczących porządku i bezpieczeństwa w Uniwersytecie Wrocławskim oraz procedur obowiązujących w Dziale Ochrony Mienia Uniwersytetu Wrocławskiego (61,13KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 278/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania międzywydziałowych komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 (97,23KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 279/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (296,76KB) uwaga: sprostowanie omyłki pisarskiej PDF   ZARZĄDZENIE Nr 13/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (63,53KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 280/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Uniwersytecie Wrocławskim (553,49KB)