Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii

 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej

 

Konkurs nr 32.2021.WCH z dnia 22 grudnia 2021 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki chemiczne

Liczba etatów: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 21 stycznia 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. Posiadać stopień doktora w zakresie chemii.
 2. Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej w obszarze chemii fizycznej.
 3. Posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w indeksowanych czasopismach w obszarze chemii. Publikacje jako pierwszy autor i/lub autor korespondencyjny w czasopismach o zasięgu międzynarodowym będą istotnym atutem.
 4. Posiadać doświadczenie naukowe w obszarze charakterystyki spektroskopowej nanomateriałów i ich syntezie.
 5. Posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie we współpracy naukowej krajowej i zagranicznej.
 2. Umiejętność przygotowania projektu badawczego i/lub udziału w jego realizacji.
 3. Umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole.
 4. Kreatywność.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc).
 3. Odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra. 
 4. Odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora lub doktora habilitowanego.  
 5. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
 6. Wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki. 
 7. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego. 
 8. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do przewodniczącego Komisji pod adresem () bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej do dnia 21.01.2022 r. na adres:  wpisując temat wiadomości: „adiunkt ZChF”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona 

          rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w 

          rekrutacji do pracy.

      8.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.