Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Konkurs na stanowisko lektora języka hiszpańskiego
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko
lektora języka hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 

Konkurs numer 31.2021.SPNJO z dnia 16 grudnia 2021 r.

Jednostka organizacyjna: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: lektor

Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki humanistyczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 15 stycznia 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 stycznia 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 lutego 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii hiszpańskiej.
 2. Udokumentowane w życiorysie zawodowym co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole średniej lub uczelni wyższej.
 3. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców poświadczona certyfikatem).
 4. Udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy dydaktycznej.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc).
 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra filologii hiszpańskiej.
 4. Certyfikat poświadczający biegłą znajomość języka polskiego (wymóg ten dotyczy obcokrajowców).
 5. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz osiągnięć na polu organizacji.
 6. Wykaz dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych.
 7. Dwa listy rekomendacyjne, skierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej SPNJO na adres elzbieta.kopec@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata. Listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „lektor j. hiszpańskiego - SPNJO”.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.