Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego na Wydziale Filologicznym

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego na Wydziale Filologicznym

 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego na Wydziale Filologicznym

 

Numer 28.2021.WF z dnia 3 grudnia 2021 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawcze

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 2 stycznia 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Przewidywany okres zatrudnienia: 3 lata z ewentualną możliwością przedłużenia

Wymiar etatu: pełny

Stanowisko to utworzone zostanie dla badacza zajmującego się problematyką historii Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Podstawowym zadaniem w ramach w/w etatu będzie prowadzenie projektu badawczego poświęconego analizie powstania i funkcjonowania żydowskiej elity społecznej, naukowej i kulturalnej we Wrocławiu w okresie od XVIII wieku do Zagłady oraz stworzenie zespołu badawczego i uruchomienie grantu badawczego poświęconego temu tematowi.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Posiadanie tytułu doktora, studia w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych.
 2. Dorobek naukowy i projektowy poświadczony publikacjami oraz wykazem projektów (zrealizowanych i planowanych) w zakresie historii.
 3. Doświadczenie naukowe i organizacyjne we współpracy międzynarodowej.
 4. Udział w projektach badawczych.
 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem badawczym Katedry Judaistyki i oczekiwaniami wobec tworzonego stanowiska: znajomość stosownych języków koniecznych do prowadzenia badań we wskazanym obszarze; udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów, budowanie i kierowanie zespołem badawczym, udokumentowane pozyskiwanie funduszy na badania naukowe.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc).
 3. Kopię dyplomu doktora.
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.
 5. Wykaz publikacji naukowych.
 6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego.
 7. Informację o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań).
 8. Wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej na adres: arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 9. Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.
 10. Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt KJ - WF”.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.