Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs nr 27.2021.WPAE z dnia 02.12.2021 r. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Konkurs nr 27.2021.WPAE z dnia 2 grudnia 2021 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: ekonomia i finanse

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 1 stycznia 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń/luty 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 28 luty 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia lub nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 2. Dorobek naukowy wpisujący się w plany badawcze Zakładu (dyscyplina: ekonomia i finanse) potwierdzony publikacjami w tej dyscyplinie w zakresie ekonomii.
 3. Posiadać kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zajęć z zakresu ekonomii międzynarodowej i biznesu międzynarodowego, w tym mieć udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu takich przedmiotów w języku polskim i angielskim.
 4. Oczekiwana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim). W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim).
 5. Co najmniej dobra znajomość drugiego (oprócz angielskiego) języka kongresowego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku będzie dodatkowym atutem.
 6. Doświadczenie w promotorstwie prac dyplomowych w języku angielskim z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych.
 7. Działalność na rzecz upowszechniania ekonomii poza środowiskiem uniwersyteckim.
 8. Udokumentowane doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 9. Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Ekonomia i Finanse w 100%.
 10. Kultura osobista.

Słowa kluczowe: ekonomia międzynarodowa, biznes międzynarodowy, integracja europejska.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1. Życiorys.
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc).
3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra oraz stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego (jeśli dotyczy).
4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
5. Wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego.
7. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: andrzej.bator@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych – prof. dr hab. Jarosław Kundera, mail: jaroslaw.kundera@uwr.edu.pl

 

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej do dnia 01.01.2022 r. na adres:  wpisując temat wiadomości: „adiunkt ZMSE.WPAE”

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
     a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
     b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
     c) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
     d) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 8.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.