Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Numer 26.2021.WNHiP z dnia 1 grudnia 2021 r. 
Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawcze
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki medyczne i o zdrowiu, żywienie niemowląt, zdrowie psychiczne
Liczba etatów: 2
Termin składania dokumentów: 17 stycznia 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2022 r.
Przewidywany okres zatrudnienia: 48 miesięcy 
Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest: 
1.    Stopień doktora.
2.    Praktyczna wiedza na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz.
3.    Inicjatywa i skuteczność w zdobywaniu grantów.
4.    Biegła znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:
1.    Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu Inkubatora Doskonałości Naukowej – Centrum Meta Badań.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1.    Życiorys.
2.    Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc).
3.    Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych.
4.    Wykaz publikacji naukowych.
5.    Kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora.
6.    Opinię o dorobku naukowym sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego.
7.    Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego.
8.    Dwa listy rekomendacyjne, od osób o uznanym międzynarodowym dorobku naukowym (przynajmniej jeden z ośrodka zagranicznego), z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej pod adresem artur.blazejewski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.


W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt IDUB - WNHiP”. 

Opis szczegółowy:
Nowopowstałe Centrum Meta-Badań na Uniwersytecie Wrocławskim, kierowane przez dr. Bartosza Helfera https://tinyurl.com/4d2284e9 obecnie poszukuje dwóch pełnoetatowych badaczy po doktoracie.

Centrum Meta-Badań prowadzi naukę na światowym poziomie (zobacz nasze ostatnie publikacje w najlepszych czasopismach medycznych) w zakresie syntezy i oceny dowodów naukowych w wielu dyscyplinach (szczególnie nauki medyczne i o zdrowiu, żywienie niemowląt, zdrowie psychiczne), a obecnie koncentruje się na badaniach klinicznych preparatów do początkowego żywienia niemowląt.

Idealny kandydat posiada praktyczną wiedzę na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz oraz jest gotowy do poznawania najnowszych metod w tej dziedzinie (np. oceny ryzyka stronniczości, konfliktu interesów, wyzwań specyficznych dla badań klinicznych w zaniedbanych dziedzinach) oraz do pomocy w rozwoju nowych narzędzi (np. wykrywanie nierzetelności naukowej).

Spodziewamy się wysokiego poziomu zaangażowania i wkładu w realizowane projekty w ramach Centrum (każdy post-doc będzie bezpośrednio odpowiedzialny za co najmniej jeden realizowany projekt, niektóre z obecnych projektów koncentrują się na ocenie badań klinicznych preparatów dla niemowląt, transmisji SARS-CoV2 lub jej wpływu na zdrowie psychiczne, przeglądach Cochrane dotyczących leczenia schizofrenii, kryzysie replikowalności w psychologii), jednocześnie współtworząc pozostałe projekty. Zatrudnieni naukowcy będą również zachęcani do opracowania własnego programu badań.  Oczekujemy również, że będą ubiegać się o dodatkowe fundusze.

Codzienne kluczowe zadania badawcze dla tych stanowisk odpowiadają etapom procesu syntezy dowodów naukowych i obejmują: przeszukiwanie literatury naukowej, selekcję badań, ekstrakcję danych, ocenę danych i jakości badań, analizę danych i pisanie rękopisów badawczych do publikacji. Jest to stanowisko badawcze, bez obowiązków dydaktycznych.

Przyjmujemy zgłoszenia od kandydatów z doktoratem (w tym ostatnio uzyskanymi) z dowolnej pokrewnej dyscypliny, w szczególności, ale nie ograniczając się do: statystyki, epidemiologii, zdrowia publicznego, praktyki opartej na dowodach naukowych (np. położnictwa, fizjoterapii, innych zawodów medycznych), metod badawczych, syntezy dowodów, psychologii, medycyny, zdrowia psychicznego, żywienia, etyki badań itp.

Oferujemy doskonałe możliwości rozwoju naukowego, w tym mentoring, w pełni refundowany udział w konferencjach naukowych, kursach specjalistycznych oraz udział w dużej międzynarodowej sieci współpracowników z czołowych instytucji naukowych na całym świecie (Cochrane, Imperial College London, TUM Monachium, University of Colorado i inne).

Szacowana kwota wynagrodzenia na tym stanowisku: około 70 000 zł netto rocznie. 

W przypadku nieformalnych pytań dotyczących oferty zatrudnienia prosimy o kontakt z dr. Bartoszem Helferem pod adresem bartosz.helfer@uwr.edu.pl. Data rozpoczęcia pracy naukowej jest oczekiwana jak najszybciej po wygaśnięciu ogłoszenia. Centrum Meta-Badań mieści się w samym centrum Wrocławia przy ulicy Szajnochy 7/9.

Dodatkowe informacje:
1.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
2.    Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
3.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
4.    Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
2.    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy 
w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do: 
a)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
b)    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
d)    Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
8.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.