Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs nr 23.2021.WF z dnia 30.11.2021 r. na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej - Centrum Badań Korpusowych i Eksperymentalnych nad Językami Słowiańskimi "Slavicus" na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Centrum Badań Korpusowych i Eksperymentalnych nad Językami Słowiańskimi "Slavicus" na Wydziale Filologicznym

 

Konkurs nr 23.2021.WF. z dnia 30 listopada 2021 r.

Jednostka organizacyjna – Centrum Badań Korpusowych i Eksperymentalnych nad Językami Słowiańskimi "Slavicus", Wydział Filologiczny,

Stanowisko: adiunkt,

Rodzaj stanowiska: badawcze,

Dyscyplina – językoznawstwo,

Liczba stanowisk – 2,

Rodzaj zatrudnienia –umowa o pracę,

Rodzaj umowy i okres zatrudnienia – umowa na czas określony, planowane zatrudnienie od 01.03.2022 r. do 30.09.2025 r. (przewidywane przedłużenie do 31.12.2025 r.),

Godziny pracy - pełny etat,

Kierownik Centrum: prof. dr hab. Bożena Rozwadowska,

Tytuł projektu: Nowe metody obliczeniowe i eksperymentalne w badaniach nad mikro-typologią semantyczną języków słowiańskich i bałtyckich,

Termin składania wniosków: do 31.12.2021 r.

Planowane ogłoszenie wyników konkursu: 31.01.2022 r.

Wynagrodzenie - 95 000 PLN rocznie brutto (ok. 20 500 Euro brutto)

Poza umową o pracę w pełnym wymiarze godzin, Centrum oferuje dofinansowanie obejmujące dodatkowe koszty niezbędne do realizacji zadań zaplanowanych w projekcie (w ramach dostępnego budżetu).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opis projektu „Slavicus”:

Celem projektu jest opracowanie semantycznej mikro-typologii czasu i aspektu w językach słowiańskich i bałtyckich w poszukiwaniu semantycznych uniwersaliów i parametrów zróżnicowania, w tym interakcji czasu i aspektu z innymi kategoriami funkcjonalnymi w różnych kontekstach. Aby osiągnąć ten cel, zbudujemy innowacyjny korpus równoległy składający się z 11 języków słowiańskich (polski, rosyjski, białoruski, ukraiński, czeski, słowacki, serbski, słoweński, chorwacki, macedoński, bułgarski), 2 języków bałtyckich (litewski i łotewski) oraz języka angielskiego jako języka odniesienia, podążając za najnowszymi trendami wykorzystania ilościowych metod korpusowych opartych na dużych danych w badaniach teoretycznych. Skupimy się na eksploracji tłumaczeń oraz tzw. skalowaniu wielowymiarowym, które pozwala na przyjazną dla użytkownika wizualizację podobieństw i różnic między językami dla konstrukcji interesujących badaczy zainteresowanych studiami porównawczymi języków słowiańskich i bałtyckich, wciąż niedostatecznie reprezentowanych we współczesnych podejściach formalnych. Nasz korpus równoległy zostanie włączony do systemu Slavonic Network we współpracy z Clarin-PL. We współpracy ze specjalistami NLP (Natural Language Processing) będziemy dążyć do zaproponowania lepszych metod dostępu do wielojęzycznych danych internetowych oraz do wykorzystania metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w celu ulepszenia istniejącego oprogramowania korpusowego i możliwości tłumaczenia maszynowego. Zamierzamy również zweryfikować wyniki badań korpusowych za pomocą eksperymentów psycholingwistycznych, w tym badań okulograficznych i badań EEG (mózgowych potencjałów wywołanych). Realizacja wszystkich tych celów połączy lingwistów teoretycznych, komputerowych i eksperymentalnych oraz otworzy nowe obszary badawcze dla wszystkich językoznawców, niezależnie od reprezentowanej przez nich szkoły teoretycznej.

Wymagania formalne:

 1. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nadany nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem wniosku.
 2. W okresie zatrudnienia w projekcie kandydat nie może otrzymywać wynagrodzenia od innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w Polsce lub za granicą.

Kwalifikacje - Wyłoniony kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać doktorat z językoznawstwa.
 2. Posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze w badaniach porównawczych w zakresie językoznawstwa słowiańskiego i/lub bałtyckiego (doświadczenie w badaniach korpusowych będzie dodatkowym atutem).
 3. Posiadać rodzimą lub prawie rodzimą znajomość jednego a najlepiej kilku języków słowiańskich lub bałtyckich (preferowana jest znajomość języków południowosłowiańskich, wschodniosłowiańskich lub bałtyckich).
 4. Może wykazać się wyróżniającym, udokumentowanym dorobkiem publikacyjnym.
 5. Będzie gotowy do uczenia się nowych metod prowadzenia badań w zakresie językoznawstwa.
 6. Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego umożliwiającą płynną komunikację w działalności naukowej (w tym udział w konferencjach i spotkaniach) i publikacyjnej.

Dodatkowo, mile widziane są następujące atuty:

 1. Doświadczenie w stosowaniu metod ilościowych w badaniach językoznawczych.
 2. Umiejętność programowania.
 3. Dobra znajomość statystyki i doświadczenie w pracy z nowymi narzędziami statystycznymi, np. oprogramowaniem R.
 4. Doświadczenie w projektach badawczych.
 5. Doświadczenie współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym.

Zakres obowiązków:

Osoba, która zostanie zatrudniona na stanowisku pracownika badawczego w Centrum Badań Korpusowych i Eksperymentalnych nad Językami Słowiańskimi "Slavicus" będzie miała następujący zakres zadań:

 1. Współpraca z kierownikiem i innymi członkami zespołu w zakresie planowania badań, zbierania danych i ich analizy.
 2. Udział w przygotowaniu i rozpowszechnianiu wyników poprzez prezentacje na konferencjach i publikacje w czasopismach afiliowane z Centrum.
 3. Przestrzeganie zasad zarządzania danymi.
 4. Kreatywność w sugerowaniu tematów do naszej agendy badań nad korpusami równoległymi.
 5. Tworzenie wielojęzycznej bazy danych.
 6. Formalne analizy danych związanych z gramatyką aspektu i czasu języków słowiańskich i bałtyckich.
 7. Planowanie, projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów weryfikujących zaproponowane teorie we współpracy z całym zespołem projektowym.
 8. Pomoc w administrowaniu stroną internetową projektu.
 9. Udział w organizacji warsztatów i innych wydarzeń w ramach projektu.
 10. Ubieganie się o zewnętrzne finansowanie badań (indywidualnie lub z innymi członkami zespołu).
 11. Wykonywanie innych zadań związanych z projektem, zaproponowanych przez kierownika Centrum.
 12. Pełne zaangażowanie w tworzenie sukcesu Centrum.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Życiorys.
 2. kwestionariusz osobowy (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc).
 3. Kopię dyplomu doktorskiego.
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności.
 5. Wykaz publikacji naukowych.
 6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego.
 7. Informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań wpisujące się w tematykę projektu Slavicus.
 8. Wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy będą gotowi przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną na adres:  bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 9. Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 10. Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez kandydata.

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej do dnia 31.12.2021 na adres:  wpisując temat wiadomości: „adiunkt WF IDUB „Slavicus””.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą
  we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba,
  e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.