Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Biotechnologii w Pracowni Białek Jądrowych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

na Wydziale Biotechnologii w Pracowni Białek Jądrowych

Konkurs nr 22.2021.WB. z dnia 25 listopada 2021 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Biotechnologii

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne, biologia molekularna, biochemia

Liczba etatów: 1 (na zastępstwo)

Termin składania dokumentów: 25 grudnia 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa stycznia 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 luty 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany okres zatrudnienia: umowa na zastępstwo od 01.02.2022 do 30.06.2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. tytuł magistra nauk biologicznych lub pokrewny w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej,
 2. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami i doniesieniami konferencyjnymi (publikacje eksperymentalne lub doniesienia jako pierwszy lub ostatni autor)
 3. udokumentowane doświadczenie i umiejętności realizacji projektów badawczych i pisania projektów
 4. zainteresowania naukowe związane z biologią komórki, biologią molekularną, biologią jądra komórkowego, strukturą genomu, białkami szkieletowymi jądra komórkowego, chorobami rzadkimi z grupy nerwowo- mięśniowej, terapiami chorób genetycznych;
 5. wymagane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych in vitro
 6. doświadczenie w pracy z modelami zwierzęcymi,
 7. doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii lub biologii komórki, znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej, w tym technik: klonowanie molekularne, western bloting, technik mikroskopii fluorescencyjnej konfokalnej, PCR w czasie rzeczywistym oraz cytometrii przepływowej,
 8. umiejętność prezentacji własnych dokonań potwierdzona udokumentowanymi wystąpieniami na forum krajowym lub międzynarodowym,
 9. doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 10. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 11. umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
 12. znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, znajomość i wiedza o specyfice pracy w jednostce dydaktyczno-naukowej, codzienną samodzielność.

Wymagania dodatkowe dla obcokrajowców: 

 1. znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym

Zakres obowiązków:

1. w obszarze badawczym: prowadzenie badań i analiza wyników, przygotowywanie raportów, uczestnictwo w zebraniach naukowych,    śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych
2. w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii, inżynierii genetycznej, terapii genowej,molekularnej  organizacji komórki i organizacji genomów,

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 3. kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu naukowego magistra,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 5. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 7. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji () bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy
 8. w przypadku obcokrajowców- certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka polskiego

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „asystent WB PBJ”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
d) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.