Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs nr 20.2021.WNHP z dnia 10 listopada 2021 r. na stanowisko adiunkta badawczego w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”    na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 20.2021.WNHP
z dnia 10 listopada 2021 r.
na stanowisko adiunkta
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawcze
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki humanistyczne lub społeczne
Liczba etatów: 1
Termin składania dokumentów: 10 grudnia 2021 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2021 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany okres zatrudnienia: 36 miesięcy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

Od kandydata wymagane jest:
1. Stopień doktora nauk społecznych lub nauk humanistycznych (preferowany – psychologia lub nauki o kulturze i religii, ale nie jest to warunek konieczny).
2. Doświadczenie: ponadprzeciętny międzynarodowy dorobek naukowy, kierowanie grantami badawczymi, odbyte stypendia lub staże w jednostkach zagranicznych.
3. Publikacje naukowe w zakresie nauk humanistycznych i społecznych w czołowych czasopismach z listy JCR i Scopus.
4. Biegła znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu Inkubatora Doskonałości Naukowej – Being Human.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1. Życiorys.
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc).
3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
4. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
5. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki. W autoreferacie należy uwzględnić również informację o mobilności.
6. Wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
7. Elektroniczne wersje trzech najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego, potwierdzające stawiane wymagania konkursowe.
8. Plany rozwoju naukowego.
9. Dwa listy rekomendacyjne od osób o uznanym międzynarodowym dorobku naukowym (przynajmniej jeden z ośrodka zagranicznego), z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do przewodniczącego Komisji Konkursowej pod adresem artur.blazejewski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt IDUB - WNHiP”.

Dodatkowe informacje:
1.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
2.    Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
3.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
4.    Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
2.    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do:
a)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b)    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
d)    Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
8.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.